Edicte del 19-9-2022 pel qual es convoca la realització de la segona pública subhasta del vehicle marca Daihatsu, model Terios, matrícula J2206.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha19 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónSaig
SAIGS20220919_11_33_21

Edicte

Edicte del 19-9-2022 pel qual es convoca la realització de la segona pública subhasta del vehicle marca Daihatsu, model Terios, matrícula J2206.

Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm- 15 4t. 6a. Ed. Occesa d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del codi de procediment civil, modificada per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

A sol·licitud de la Sra. Rosalia Mendez Montoya, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de la sentència dictada per l' Hble. Sra. batlle Immaculada Rodríguez Díaz el 9 de juny de 2021 en el marc de la causa arrendaments urbans 4000737/2020, esdevinguda ferma segons consta en el certificat emès per l' Hble. Batllia el 28 de juliol de 2021.

Faig saber que la segona pública subhasta del bé referit a continuació tindrà lloc a la Seu de la Justícia, situada al C/ Baixada del Molí núm. 2-4 d' Andorra la Vella, el proper dia 11 d' octubre de 2022, a les 16'20 hores:

" vehicle marca Daihatsu, model Terios, matrícula J2206

Segons en resulta del peritatge efectuat, per l' empresa Intervalor, signat pels Srs. Jordi Palacios Montero i Jordi Armengol Fàbrega, de data 16 de juny de l' any 2022, el qual no ha estat objecte de cap valoració contradictòria, el bé de referència es valora en la quantitat de 4.570.-euros.

En mèrits del què estableix l' article 15.1 de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l' embargament, modificat per la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l' exercici del 2019, el preu de sortida del vehicle mencionat serà de tres mil cent noranta-nou euros (3.199.-Euros), corresponent al 70% del seu valor, i serà adjudicat provisionalment a la persona que hi participi i presenti la millor oferta.

El bé subhastat s' adjudicarà al licitador més dient d' entre els què hi concorrin.

S' adverteix als interessats que no s' atorga cap mena de garantia, ni...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR