Edicte del 19-9-2022 pel qual es notifica el requeriment de pagament realitzat a diverses persones a instància de l'Hble. Comú d'Encamp.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha19 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SAIGF20220919_11_24_36

Edicte

Edicte del 19-9-2022 pel qual es notifica el requeriment de pagament realitzat a diverses persones a instància de l' Hble. Comú d' Encamp.

Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm. 15, 4t. 6a., Ed. Occesa, de la parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del codi de procediment civil, modificada per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació del Codi de procediment civil, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

A sol·licitud de l' Hble. Comú d' Encamp, havent designat a efectes de notificació aquest despatx professional,

Obrant en execució de les resolucions administratives relatives a diversos rebuts pendents de pagament i que es relacionen en el llistat referit a continuació;

Faig saber

Que, mitjançant requeriment de pagament, he acordat,

Requerir expressament:

A les persones que es relacionen a continuació, per tal què, en el termini màxim de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació, satisfacin en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que estimin convenient, els imports palesats en la taula, corresponents a les sancions imposades i identificades en el quadre objecte de la present execució:

Identificació de la persona requerida

Import de la reclamació*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió del requeriment

Núm. expedient saig

Veronica Cristiana Lluisa Malique

141,36 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació del rebut núm. 001118942, en concepte de Taxa d' Higene, resolució notificada per mitjà de publicació al BOPA el 27 d' octubre de 2021.

2/8/2022

EX-AD/22-005229-L

Vanessa Mendoza Cortés

104,97 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació dels rebuts núm. 001107010 i 001109279 en concepte d' Aparcament públic, resolució notificada per mitjà de publicació al BOPA el 27 d' octubre de 2021.

2/8/2022

EX-AD/22-005234-L

Josep Aureli Martin San Miguel

172,54 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació dels rebuts núm. 001119030 i 001114279 en concepte de Foc i Lloc i Taxa d' Higiene, resolució notificada per mitjà de publicació al BOPA el 27 d' octubre de 2021.

2/8/2022

EX-AD/22-005236-L

Nouria Merabet Esp. Gayraud

29,22 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació del rebut núm. 001152680, en concepte d' Impost sobre la propietat, i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 27 d' octubre de 2021.

2/8/2022

EX-AD/22-005239-L

Claude Alfred Yves Girard

127,60 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació dels rebuts núm. 001105208/, 001125152, 001139397, 001161103 i 001173083, en concepte de consums d' aigua, notificada per mitjà de publicació al BOPA el 27 d' octubre de 2021.

2/8/2022

EX-AD/22-005241-L

Josep Miguel Montoro Perez

328,31 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació dels rebuts núm. 001119178, 001114427 i 001152996, en concepte de taxes públiques vàries, notificada per mitjà de publicació al BOPA el 27 d' octubre de 2021.

3/8/2022

EX-AD/22-005247-L

Bernardo Fernandez Pena

283,04 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació del rebut núm. 001171599, en concepte d' Impost de radicació comercial, i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 27 d' octubre de 2021.

3/8/2022

EX-AD/22-005253-L

Lucie Marques Antunes

234,89 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació dels rebuts núm. 001114599 i 001119350 en concepte de Foc i Lloc i Taxa d' Higiene, i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 27 d' octubre de 2021.

3/8/2022

EX-AD/22-005256-L

Alberto Llinas Serra

7,27 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació del rebut núm. 001151362, en concepte d' Impost de propietat 2020, i notificada...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR