Edicte del 19-9-2022 pel qual es notifica el requeriment de pagament realitzat a diverses persones a instància del M.I. Govern d' Andorra, Cos de Policia.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha19 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SAIGF20220919_11_23_15

Edicte

Edicte del 19-9-2022 pel qual es notifica el requeriment de pagament realitzat a diverses persones a instància del M.I. Govern d' Andorra, Cos de Policia.

Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm. 15, 4t. 6a., Ed. Occesa, de la parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, modificada per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació del Codi de procediment civil, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

A sol·licitud del Govern d' Andorra, Cos de Policia, havent designat a efectes de notificació aquest despatx professional,

Obrant en execució de les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació;

Faig saber

Que, mitjançant requeriment de pagament, he acordat,

Requerir expressament:

A les persones que es relacionen a continuació, per tal què, en el termini màxim de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació, satisfacin en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que estimin convenient, els imports palesats en la taula, corresponents a les sancions imposades i identificades en el quadre objecte de la present execució:

Identificació de la persona requerida

Import de la reclamació

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió del requeriment

Núm. expedient saig

Rafel Cervos Moro

59,94 '

La sanció núm. 608862, imposada en data 5 de juny de 2021 i notificada per mitjà de servei de missatgeria el 18 d' agost de 2021.

11/8/2022

EX-AD/22-004249-L

Elisabeth Cortes Mata

212,61 '

Les sancions núm. 608740, 608741 i 608742, imposades en data 23, 22 i 3 de juliol de 2021, respectivament i notificades personalment el 22 d' agost de 2021.

12/8/2022

EX-AD/22-004256-L

Luis Filipe Da Silva Santos

83,84 '

La sanció núm. 608592, imposada en data 3 de juny de 2021 i notificada per mitjà de servei de missatgeria el 13 d' agost de 2021.

12/8/2022

EX-AD/22-004264-L

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR