Edicte del 19-9-2022 pel qual es notifica l' acord d' execució requerint de pagament al senyor John Tiago Mendes Da Silva.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha19 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SAIGF20220919_11_20_38

Edicte

Edicte del 19-9-2022 pel qual es notifica l' acord d' execució requerint de pagament al senyor John Tiago Mendes Da Silva.

Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm. 15, 4t. 6a., Ed. Occesa, de la parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del codi de procediment civil, modificada per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

A sol·licitud de la Sra. Soraia Emanuela Pires Amaral Guimaraes, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de l' aute dictat per l' Hble. Sr. batlle David Moynat Rossell l' 11 de gener de 2021 en el marc de la causa mesures provisionals art.63 LQM 3000809/2020 i de la sentència dictada per l' Hble. Sr. batlle David Moynat Rossell el 26 de maig de 2021 en el marc de la causa 3000151/2021, esdevinguda ferma segons consta en el certificat emès per l' Hble. Batllia el 13 de juny de 2022

Faig saber:

Que, el 15 de setembre de 2022 mitjançant acord d' execució, he,

Requerit expressament:

Al Sr. John Tiago Mendes Da Silva, en mèrits del què disposa l' article 38 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificat per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, modificat encara per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, per tal què, en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la notificació del present, satisfaci en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que estimi convenient, l' import ascendent a dos mil sis-cents un euros amb trenta-dos cèntims (2.601,32.-' )*, quantitat que és objecte de la present execució corresponent a:

Concepte

Import

- Pensions d' aliments de gener a agost de 2022 a raó de 294,40.-' (285.-' + 3,3% IPC de l' any 2022 = 294,40.-' )
- Pensions d' aliments a partir de setembre de 2022 i fins liquidació sense satisfer
- IPC futurs sense satisfer fins...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR