Edicte del 19-9-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant per al lloc de treball de de tècnic responsable de seguretat adscrit al Departament d' Institucions Penitenciàries del Ministeri de Justícia i Interior.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha19 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónGovern
GP20220919_11_51_30

Edicte

Edicte del 19-9-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant per al lloc de treball de de tècnic responsable de seguretat adscrit al Departament d' Institucions Penitenciàries del Ministeri de Justícia i Interior.

Vist que l' edicte publicat al BOPA núm. 102 del 31 d' agost del 2022, ha quedat desert;

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura amb un funcionari d' una plaça en el lloc de treball de tècnic responsable de seguretat adscrit al Departament d' Institucions Penitenciàries.

La missió del lloc de treball és garantir la seguretat del Centre Penitenciari i del Departament d' Institucions Penitenciàries d' acord amb les lleis, reglaments, protocols, circulars i instruccions vigents, i sota les directrius dels superiors jeràrquics.

Elaborar, implantar i supervisar un pla de seguretat.

Crear la estructura organitzativa i funcional a fi de garantir els objectius exigits en la seguretat del Centre i del Departament.

La ubicació del lloc de treball és al Departament d' Institucions Penitenciàries. Edifici Serrat Blanc, Crta. de la Comella AD500 Andorra la Vella.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-IX del sistema de classificació del Cos general, amb una retribució anyal bruta de 27.195,07 euros, distribuïda en tretze pagues.

Els requisits per aspirar a la convocatòria són els següents:

- Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament.

La preferència s' estableix d' acord amb el previst a l' article 46 punt 6 del decret del 10-11-2004 pel qual s' aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l' Administració general, i d' acord amb els reglaments de quota vigents al moment de l' adjudicació de la convocatòria.

- Titulació oficial d' ensenyament superior com a mínim del nivell 2 del Marc andorrà de titulacions d' ensenyament superior en l' àmbit d' enginyeria electrònica, o estudis equivalents.

- Disposar del diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior. (Article 4 o disposició addicional segona del decret del 29-4-2020 de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d' Andorra)

Els coneixements requerits per ocupar el lloc de treball són els següents:

'" Coneixements de castellà i de francès de nivell B2, i d' anglès de nivell B1.

'" Coneixements informàtics a nivell d' usuari en Word, Excel, Power Point, Internet, Lotus Notes.

Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR