Edicte del 19 de febrer del 2018, pel qual, davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica a les persones que figuren detallades en la relació adjunta, una provisió de constrenyiment.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/10
www.bopa.ad
21 de febrer del 2018Núm. 10
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal, en no disposar d’una adreça actual de les
persones concernides o en no haver recollit aquestes la noticació enviada per carta certicada amb acu-
sament de recepció, es notica a les persones físiques i jurídiques esmentades a continuació en virtut de
l’article 70 de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre del 2014,de bases de l’ordenament tributari, la provisió de
constrenyiment per a que procedeixin a la liquidació del deute pendent que inclou el recàrrec de constre-
nyiment reduït del 10% que s’aplica sobre el deute.
Les persones que guren detallades en la relació adjunta disposen del termini d’un mes a comptar de
la data de noticació d’aquesta provisió per efectuar l’ingrés al despatx del Departament de Tributs i de
Fronteres situat a l’Avinguda Fiter i Rossell, número 2, d’Escaldes-Engordany. Poden sol·licitar l’ajornament
o fraccionament del deute tributari, amb oferta de garantia, quan la situació econòmica-nancera els im-
pedeixi efectuar de forma transitòria el pagament.
Si no ingressen el deute, passat aquest termini s’aplicarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% i els
interessos moratoris meritats des de l’inici del període executiu, i d’acord amb l’article 105 i següents de la
Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, es procedirà a embargar béns i drets, o a
executar les garanties establertes, per cobrar el deute amb inclusió del recàrrec del 20%, l’interès moratori i
les costes del procediment. De conformitat amb l’establert a l’article 141 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre,
de bases de l’ordenament tributari, contra aquesta provisió de constrenyiment, pot interposar-se recurs
davant la Comissió Tècnica Tributària en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la noticació.
Els motius d’oposició a la provisió de constrenyiment estan previstos a l’article 107 de l’esmentada Llei. En
virtut dels articles 141 i 142 de la mateixa Llei, la mera interposició d’un recurs per la via administrativa no
suposa la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, i l’expiració del termini de dos mesos des de la data
de presentació sense resposta de l’Administració permet considerar que el recurs s’ha desestimat.
A Escaldes-Engordany, el 19 de febrer del 2018
Albert Hinojosa Besolí
Director General
NRT NOM – RAÓ SOCIAL CODI
TRIBUT PERIODE IMPORT
TOTAL
NÚM.
LIQUIDACIÓ NÚM. PROVISIÓ
1179 PHILIP GARCIA RICART IRPF 2015 7.977,40 € 50314 RCP/17/IR/
CONS/5008
3384 ROGER FONT VILAGINES IGIS 16S2 1.213,14 € 70903 RCP/17/IG/
CONS/5715
4567 ANTONI AUBACH PONS IGIS 16S2 3.576,80 € 71163 RCP/17/IG/
CONS/5717
5448 GLORIA CAMPANARIO MORENO IGIS 16S2 776,73 € 72927 RCP/17/IG/
CONS/5718
6528 MARC MOLINE CANAL IGRS 16S2 803,81 € 72964 RCP/17/IG/
CONS/5720
8292 JOSEP MOA FIRVIDA IGIS 16S2 1.344,18 € 72365 RCP/17/IG/
CONS/5722
8509 MARIA ROSA PALOU SOLSONA IGIT 17T1 74,86 € 79762 RCP/17/IG/
CONS/5723
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2018-
02-20
12:08:51

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA