Edicte del 2-8-2021 pel qual es convoca una plaça de personal administratiu i tècnic eventual a jornada completa per al servei de comptabilitat de la Universitat d' Andorra.

Fecha de publicación04 Ago 2021
ALTRES ORGANISMES OFICIALS
1/1
www.bopa.ad
4 d'agost del 2021Núm. 87
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 2-8-2021 pel qual es convoca una plaça de personal administratiu i tècnic eventual a jornada
completa per al servei de comptabilitat de la Universitat d’Andorra.
Per acord de la Junta Acadèmica de data 30 de juliol del 2021 es convoca una plaça de personal adminis-
tratiu i tècnic eventual a jornada completa per al servei de comptabilitat de la Universitat d’Andorra.
• Tipus de plaça:
o Missió: Exercir tasques relacionades amb la comptabilitat i, en especial, aquelles relacionades amb la
gestió de recursos humans.
o Règim: personal administratiu i tècnic eventual a temps complet.
o Horari: jornada completa, de dilluns a divendres.
o Durada: 2 mesos.
• Requisits:
o Permís de treball a Andorra.
o Titulació mínima requerida de Diploma Professional Avançat (MATES I, de 120 crèdits europeus) o equi-
valent en l’àrea d’administració i nances, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior.
o Nivell de català C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) o superior, reconegut pel
Govern d’Andorra. Per a les persones que no disposin del diploma ocial acreditatiu del nivell esmentat, la Uni-
versitat d’Andorra organitzarà una prova oral i escrita per acreditar que el candidat/a disposa del nivell requerit.
• Sol·licituds: les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, a partir del
dilluns 16 d’agost i ns al dia 19 d’agost del 2021, abans de les 13.00h, en un sobre tancat i acompanyada de:
o Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
o Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si s’escau).
o Certicat d’antecedents penals.
o Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
o Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
o Declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap a administració andorrana com
a conseqüència d’un expedient administratiu.
• Procés de selecció: l’adjudicació de la plaça serà resolta per una comissió que decidirà sobre els principis
de mèrit, capacitat i idoneïtat. La comissió estarà formada com a mínim per tres membres.
Les persones que aspirin a aquest lloc de treball hauran de presentar-se al procés de selecció que convo-
carà la Universitat d’Andorra.
La Universitat d’Andorra està tancada ns al 15 d’agost, durant aquest període les persones poden sol·lici-
tar les bases a través de correu electrònic a l’adreça uda@uda.ad. A partir del 16 d’agost també es poden
sol·licitar a la recepció de la Universitat d’Andorra i al telèfon 743000.
Cosa que faig pública per al coneixement general.
Sant Julià de Lòria, 2 d’agost del 2021
Miquel Nicolau i Vila
Rector Universitat d’Andorra
Universitat d’Andorra
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
08-03
13:49:38

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR