Edicte de 2-8-2021, pel qual es notifica l' acord de sobreseïment provisional a diverses persones físiques o jurídiques, en el marc d' execucions instades per diferents departaments de M.I. Govern.

Fecha de publicación04 Ago 2021
SAIGF20210802_11_10_48

Edicte

Edicte de 2-8-2021, pel qual es notifica l' acord de sobreseïment provisional a diverses persones físiques o jurídiques, en el marc d' execucions instades per diferents departaments de M.I. Govern.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2a planta, despatx 2, de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

En el marc de la sol·licitud formulada per diversos departaments de M. I. Govern d' Andorra, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de les resolucions dels expedients administratius adoptades pels diferents departaments, per les quals es reclamen deutes per impagament de diferents comissions d' infraccions en el si de la normativa vigent al respecte, esdevingudes fermes i exigibles per la via forçosa.

En mèrits del que preveu l' article 42 apartats 2 i 3 de la Llei 43/2014 del Saig modificat per l' article 5 de Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017.

Faig saber:

Que, el 2 d' agost del 2021, mitjançant acord de sobreseïment provisional, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, notifico que he acordat el sobreseïment provisional de les execucions que ha portat a terme aquest despatx professional de saig contra les persones físiques i/o jurídiques i pels imports que es detallen a continuació, no havent pogut recobrar cap import en el marc del mateix o, en alguns casos, havent-se cobrat parcialment part del deute en el marc del mateix:

Persona executada

Departament

Import objecte d' execució

Acte administratiu que s' executa

Núm. Expedient del saig

Ral, SAU

Immigració

4.003,98 '

DIT-017/17 (2018 107578)

EX-AD/18-003035-G

Carles Manel Medina Dominguez

Inspecció de Treball

5.331,12 '

SIT-JS141-17 (168934)

EX-AD/18-014691-G

Advertència

En mèrits del què disposa l' article 42, apartats 2 i 3 de la Llei 43/2014 del saig, modificat per l' article 5 de Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, l' adverteixo, que el procediment d' execució pot continuar a instància de la persona executant si té notícia posterior de la solvència de la persona...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR