Edicte de 2-8-2021, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern ' Departament de Policia.

Fecha de publicación04 Ago 2021
SAIGF20210802_10_42_32

Edicte

Edicte de 2-8-2021, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern ' Departament de Policia.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional situat al carrer Pau Casals, núm. 8, edifici Cornella II, 2n pis, despatx núm. 2, de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016 i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de M.I Govern d' Andorra ' Departament de Policia, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de les sancions imposades pel Departament de Policia per la comissió de diferents infraccions que es relacionen i detallen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber

Que el 2 d' agost del 2021, mitjançant aquest edicte i, en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril, es notifica el requeriment del saig emès en la data que es detalla a continuació i en virtut del mateix.

Requereixo expressament a les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest edicte, satisfacin respectivament en aquest despatx professional o pel mitjà que estimin convenient, els imports objecte de les execucions que es relacionen i es detallen a continuació:

Identificació de la persona executada

Import objecte d' execució*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió de l' acord d' execució

Núm. expedient saig

Zurdo Leon, Joaquim

203,32 '

La sanció núm. 250441, imposada en data 5 de maig de 2020 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 5 de maig de 2020.

8/7/2021

EX-AD/21-003302-G

Viana Bartolo, André

123,66 '

La sanció núm. 250565, imposada en data 11 de març de 2020 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 11 de març de 2020.

8/7/2021

EX-AD/21-003309-G

Zambrano, Jonatan Yenien

681,27 '

La sanció núm. 247646, imposada en data 18 de juliol de 2020 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 18 de juliol de 2020.

8/7/2021

EX-AD/21-003305-G

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR