Edicte de 2-8-2021, pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets de la Sra. Maria de Lurdes Neves Lobato.

Fecha de publicación04 Ago 2021
SAIG
1/2
www.bopa.ad
4 d'agost del 2021Núm. 87
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de 2-8-2021, pel qual es notica l’acord d’embargament sobre els béns i drets de la Sra. Maria
de Lurdes Neves Lobato.
Jo, Goretti López Jáuregui, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau
Casals, núm. 8, Edici Cornella II, 2a planta, despatx 2, de la Parròquia d’Andorra la Vella, en virtut del Decret
de nomenament del 27 d’abril del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del
18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de l’entitat bancària Mora Banc, SAU, havent designat aquest despatx professional com a do-
micili a efectes de noticació.
Obrant en execució de les quantitats líquides - determinades o determinables amb simples operacions
aritmètiques, sense la tramitació del pertinent procediment davant els Tribunals - contingudes a la Sen-
tència dictada per l’Hble. Sra. Laura Rodriguez Gonzalez, en data 30 de setembre del 2020, en el marc de
la causa Mínima Quantia 7000210/2019, esdevinguda ferma en virtut del certicat de fermesa emès per
l’Hble. Batllia en data 6 d’abril del 2021.
I, atenent el fet què, en el termini concedit a l’efecte, no ha satisfet els imports integres establerts en l’acord
d’execució del saig; en mèrits del que preveu l’article 39 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per Llei 8/2017, del 20 d’abril,
Faig saber:
Que, el 2 d’agost del 2021, mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de
desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, notico que he acordat
L’embargament sobre els béns i drets de la Sra. Maria de Lurdes Neves Lobato, per un import de nou-cents
seixanta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (965,84 €)*, sucient per cobrir el deute objecte de la
present execució referenciada amb el número d’expedient EX-CV/21-004218-G, segons detall:
Concepte Import
- Quantitat principal
- Interessos convencionals des de 25/10/19 ns 7/5/21
- Interessos convencionals des de 8/5/21 ns liquidació total del deute
- Taxes judicials
- Costes d’execució
681,42 €
177,23 €
Pendents
12,02 €
95,17 €
Total 965,84 €*
*Els interessos legals i/o xats per l’ABA, els interessos de demora o moratoris, els venciments futurs de-
rivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les costes derivades de l’execució, s’actu-
alitzaran i s’afegiran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deute, tret que la resolució ho
estableixi altrament.
En virtut del que estableix l’article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament,
en qualsevol moment, el saig d’una banda i la persona embargada d’altra banda, poden posar-se d’acord
en l’ordre d’embargament dels béns o drets.
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
08-03
13:48:15

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR