Edicte de 2-8-2021, pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets de la Sra. Veronica Isabel Lima Baptista.

Fecha de publicación04 Ago 2021
SAIGF20210802_10_29_39

Edicte

Edicte de 2-8-2021, pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets de la Sra. Veronica Isabel Lima Baptista.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2a planta, despatx 2, de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud d' Andorra Telecom, SAU, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de les quantitats líquides - determinades o determinables amb simples operacions aritmètiques, sense la tramitació del pertinent procediment davant els Tribunals - contingudes a l' Aute dictat per l' Hble. Batlle Sra. Laura Solanes Colell, en data 14 de desembre del 2020, en el marc de la causa Ordre Judicial 2000337/2020, esdevingut executiu.

I, atenent el fet què, en el termini concedit a l' efecte, no ha satisfet els imports integres establerts en l' acord d' execució del saig; en mèrits del que preveu l' article 39 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril,

Faig saber:

Que, el 2 d' agost del 2021, mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, notifico que he acordat

L' embargament sobre els béns i drets de la Sra. Veronica Isabel Lima Baptista, per un import de dos-cents sis euros amb trenta cèntims (206,30 ' )*, suficient per cobrir el deute objecte de la present execució referenciada amb el número d' expedient EX-CV/21-003485-G, segons detall:

Concepte

Import

- Quantitat principal
- Taxes judicials
- Costes d' execució

167,19 '
12,02 '
27,09 '

Total

206,30 ' *

*Els interessos legals i/o fixats per l' ABA, els interessos de demora o moratoris, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les costes derivades de l' execució, s' actualitzaran i s' afegiran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deute, tret que la resolució ho estableixi altrament.

En virtut del que estableix l' article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment, el saig d' una banda i la persona...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR