Edicte del 2-8-2021, pel qual es notifica el requeriment de pagament al senyor Franco Sgro.

Fecha de publicación04 Ago 2021
SAIG
1/2
www.bopa.ad
4 d'agost del 2021Núm. 87
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 2-8-2021, pel qual es notica el requeriment de pagament al senyor Franco Sgro.
Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer
Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d’Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d’abril
del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, mo-
dicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril de 2017,
A sol·licitud del M.I. Govern - Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, havent designat aquest
despatx professional com a domicili a efectes de noticació.
Obrant en execució de l’expedient administratiu núm. ES-2020-16 resolt en data 17 de setembre de 2020,
incoat per la Unitat d’Inspecció d’Allotjament Turístics del Ministeri de Turisme, pel qual va ser imposada una
sanció per import de 3.001,00.-€, per la comissió d’una infracció a la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general
de l’Allotjament turístic.
Faig saber:
Que, el 8 de juliol de 2021 mitjançant requeriment de pagament, he acordat,
Requerir expressament:
Al Sr. Franco Sgro, en mèrits del què disposa l’article 38 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, mo
-
dicat per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, per tal què, en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar
de la noticació del present, satisfaci en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que
estimi convenient, l’import ascendent a tres mil nou-cents noranta-set euros amb cinquanta-nou cèntims
(3.997,59.-€)*, quantitat que és objecte de la present execució corresponent a:
Concepte Import
- Sanció
- Recàrrec de constrenyiment ordinari (20%)
- Interessos moratoris del 29/11/2020 al 18/5/2021
- Interessos moratoris del 19/5/2021 ns liquidació
- Costes d’execució
3.001,00 €
600,20 €
14,38 €
Pendent
382,01 €
Total 3.997,59 €*
*els interessos, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les
costes derivades de l’execució, s’actualitzaran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deu-
te, tret que la resolució ho estableixi altrament.
Advertència
En mèrits del què disposa l’article 38 de la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del saig, modicat per la Llei
8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies hàbils abans esmentats, sense
haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré a dictar i
posteriorment practicar l’embargament sobre els seus béns i drets en la forma descrita en l’article 108 de
la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns
i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat
per a la persona embargada.
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
08-03
13:46:41

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR