Edicte del 2-8-2021 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament al Sr. Jose Luis Franco Caneda.

Fecha de publicación04 Ago 2021
SAIGF20210731_22_05_19

Edicte

Edicte del 2-8-2021 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament al Sr. Jose Luis Franco Caneda.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de la societat Assegurances Generals, SA.

Actuant en execució de:

L' Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 28 de gener del 2021, en el marc de la causa tramitada pel procediment d' Ordre Judicial: 4000578/2020, esdevingut ferm i executiu.

Faig saber

Que, el 2 de juliol del 2021, vaig acordar l' execució i requerir:

Al Sr. Jose Luis Franco Caneda, identificat amb el número de cens: 246160-H, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de quatre-cents cinquanta-nou euros amb cinquanta-quatre cèntims (459,54 ' ), objecte de la present execució.

Advertència:

En mèrits del que disposa l' apartat 2n.d), de l' article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, l' adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR