Edicte del 20-6-2022, pel qual s' anuncia la primera pública subhasta d' unes unitats immobiliàries que formen part de l' edifici Els Avets, ubicat al poble d' Erts i parròquia de la Massana.

Fecha de publicación22 Junio 2022
Fecha20 Junio 2022
SAIGS20220620_10_38_03

Edicte

Edicte del 20-6-2022 pel qual s' anuncia la primera pública subhasta d' unes unitats immobiliàries que formen part de l' edifici els Avets, ubicat al poble d' Erts i parròquia de la Massana.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, edifici Eland Unió 5è-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril,

A sol·licitud de la Comunitat de propietaris de l' edifici els Avets, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional,

Faig saber que, obrant en execució de La Sentència dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 26 de març del 2015, en el marc de la causa de Propietat Horitzontal: 6000086/2013, i dels consegüents Autes, del 23 d' octubre del 2015 i 13 de novembre del 2017, esdevinguts ferms i executius, he acordat l' alienació i venda en primera pública subhasta de la següent unitat immobiliària, d' acord amb el detall i condicions següents:

Descripció del bé

1- Tipologia, situació i dades urbanístiques:

Les unitats immobiliàries referides a continuació, formen part de l' escala A i B de l' edifici els Avets, ubicat a la carretera d' Erts, 146 del poble d' Erts, parròquia de la Massana.

- Unitat immobiliària: local II, planta baixa, escala A, d' una superfície construïda aproximada de 92,8m2.

- Unitat immobiliària: apartament planta baixa, porta primera, escala B, d' una superfície construïda aproximada de 40,58 m2.

El planejament aplicable del bé en qüestió és el Pla d' Ordenació i Urbanisme Parroquial de la Massana. El terreny en el qual està bastit l' edifici que conté les citades unitats immobiliàries es troba situat en la unitat d' actuació A-08 amb qualificació de sòl urbà consolidat de gestió directa: ZE ' Zona d' Eixample Urbà' .

Queda a disposició de les persones interessades el corresponent certificat urbanístic lliurat pel Comú de la Massana amb les restants dades d' interès.

2- Càrregues i gravàmens:

S' adverteix als interessats que aquestes unitats immobiliàries es troben embargades en el marc del present procediment, així com per d' altres causes. No obstant això, una volta l' adjudicatari satisfaci la totalitat del preu d' adquisició i se li notifiqui l' Acord d' adjudicació definitiva dels béns de referència, se...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR