Edicte del 20-6-2022 pel qual es notifica l' acord d' execució requerint de pagament al senyor Claude Jean Gabriel Renevier.

Fecha20 Junio 2022
Fecha de publicación22 Junio 2022
SAIGF20220620_10_38_41

Edicte

Edicte del 20-6-2022 pel qual es notifica l' acord d' execució requerint de pagament al senyor Claude Jean Gabriel Renevier.

Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol, 15, 4t. 6a., de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017,

A sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l' Edifici Can Solà IV, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de la sentència dictada per l' Hble Sr. batlle Xavier Colom Pich el 16 de novembre de 2021 en el marc de la causa propietat horitzontal 5000156/2021, esdevinguda ferma segons consta en el certificat emès per l' Hble. Batllia el 13 de gener de 2022,

Faig saber:

Que, el 23 de març de 2022 mitjançant acord d' execució, he,

Requerit expressament:

Al Sr. Claude Jean Gabriel Renevier, en mèrits del què disposa l' article 38 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificat per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, per tal què, juntament amb quatre persones més, en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la notificació del present, satisfaci en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que estimi convenient, l' import ascendent a mil tres-cents quaranta euros amb noranta-dos cèntims (1.340,92.-' )*, quantitat que és objecte de la present execució corresponent a:

Concepte

Import

- Quantitat principal

- Interessos estatutaris del 12/11/2021 fins liquidació

- Quotes vençudes que es vagin generant pel concepte d' autes

- Interessos estatutaris a comptar dels respectius venciments

- Costes d' execució

1.195,13 '

Pendent

Pendent

Pendent

145,79 '

Total

1.340,92 ' *

*els interessos, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les costes derivades de l' execució, s' actualitzaran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deute, tret que la resolució ho estableixi altrament.

Advertència

En mèrits del què disposa l' article 38 de la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del saig, modificat per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, l' adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies hàbils abans esmentats, sense haver procedit al pagament de l' import...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR