Edicte de 20-6-2022 pel qual es notifica l' acord per deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets del Sr. Ricardo Ramon Schapira.

Fecha de publicación22 Junio 2022
Fecha20 Junio 2022
SAIGF20220620_11_54_52

Edicte

Edicte de 20-6-2022 pel qual es notifica l' acord per deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets del Sr. Ricardo Ramon Schapira.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 de 18 de 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil.

A sol·licitud de M.I. Govern - Àrea d' Ocupació, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de l' expedient administratiu núm. SIT-P27/20 (2021 215909) resolt en data 23 de novembre del 2022, incoat per l' Àrea d' Ocupació, pel qual va ser imposada una sanció per import de 501,00.-' per la comissió d' una infracció a la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.

Faig saber:

Que, el 20 de juny de 2022 mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, notifico que he acordat

Deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets del Sr. Ricardo Ramon Schapira, en execució de l' expedient número EX-AD/22-000740-G, per un import de sis cents setanta-set euros amb cinquanta-vuit cèntims (677,58 ' )...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR