Edicte de 20-6-2022 pel qual es notifica l' acord per deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de la societat Tres al As, SLU.

Fecha de publicación22 Junio 2022
Fecha20 Junio 2022
SAIGF20220620_11_54_27

Edicte

Edicte de 20-6-2022 pel qual es notifica l' acord per deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de la societat Tres al As, SLU.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 de 18 de 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil.

A sol·licitud de M.I. Govern - Departament de Salut, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de l' expedient administratiu núm. ES-014/21, amb número de liquidació 2021 194127, resolt en data 26 de maig del 2021, incoat pel Departament de Salut, contra el Sr. Xavier Vara Grasa, solidàriament amb el Sr. Ulysses Bailen Monsonis i la societat Tres al As, SLU, en tant que titulars administratius del negoci denominat l' Hòstia, pel qual va ser imposada una sanció per la comissió de diferents infraccions al Decret del 14-7-2020 pel qual s' adopten mesures excepcionals en el marc de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-coV-2 per minimitzar el risc de transmissió de la infecció i modificacions, sancionades per la Llei general de sanitat.

Faig saber:

Que, el 20 de juny de 2022 mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, notifico que he acordat

Deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de la societat Tres al As, SLU, en execució de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR