Edicte del 20-6-2022 pel qual es notifica el requeriment de pagament al senyor Jose Luis Pozo Carrique.

Fecha de publicación22 Junio 2022
Fecha20 Junio 2022
SAIGF20220620_11_04_38

Edicte

Edicte del 20-6-2022 pel qual es notifica el requeriment de pagament al senyor Jose Luis Pozo Carrique.

Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol, 15, 4t. 6a., de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017,

A sol·licitud de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de la resolució de l' expedient administratiu dictada per la CASS el 5 d' octubre de 2017, per la qual se li instava a satisfer el deute corresponent a les cotitzacions per compte propi corresponent als mesos d' agost i setembre de 2015, de març a juliol de 2016 i agost de 2017.

Faig saber:

Que, el 6 de maig de 2022 mitjançant requeriment de pagament, he acordat,

Requerir expressament:

Al Sr. Jose Luis Pozo Carrique, en mèrits del què disposa l' article 38 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificat per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, per tal què, en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la notificació del present, satisfaci en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que estimi convenient, l' import ascendent a tres mil tres-cents quatre euros amb trenta-vuit cèntims (3.304,38.-' )*, quantitat que és objecte de la present execució corresponent a:

Concepte

Import

- Quantitat principal

- Costes d' execució

2.980,39 '

323,99 '

Total

3.304,38 ' *

*els interessos, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les costes derivades de l' execució, s' actualitzaran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deute, tret que la resolució ho estableixi altrament.

Advertència

En mèrits del què disposa l' article 38 de la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del saig, modificat per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, l' adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies hàbils abans esmentats, sense haver procedit al pagament de l' import total del deute objecte de la present execució, procediré a dictar i posteriorment practicar l'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR