Edicte del 20-6-2022 pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets del senyor Litterio Tudisco.

Fecha de publicación22 Junio 2022
Fecha20 Junio 2022
SAIGF20220620_10_56_25

Edicte

Edicte del 20-6-2022 pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets del senyor Litterio Tudisco.

Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol, 15, 4t. 6a., de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017,

A sol·licitud de la societat Andorra Telecom, SAU, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de l' aute dictat per l' Hble. Sra. batlle Laura Solanes Colell el 9 de febrer de 2022 en el marc de la causa injunció 2000581/2021,

Faig saber:

Que, el 20 de juny de 2022 mitjançant acord d' embargament, he acordat,

L' embargament:

Sobre els béns i drets del Sr. Litterio Tudisco, per un import de dos-cents setanta euros amb trenta-vuit cèntims (270,38-' )*, suficient per cobrir el deute objecte de la present execució corresponent a:

Concepte

Import

- Quantitat principal
- Costes d' execució

237,23 '
33,15 '

Total

270,38 '

*els interessos, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les costes derivades de l' execució, s' actualitzaran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deute, tret que la resolució ho estableixi altrament.

En virtut del que estableix l' article 5 apartat 3 Llei 44/2014 de 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment el saig, d' una banda i la persona embargada, d' altra banda, poden posar-se d' acord en l' ordre d' embargament dels béns o drets.

L' informo doncs mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d' embargament dels seus béns i drets, que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa eficàcia que els altres béns i drets susceptibles d' embargament.

A manca de proposta i/o d' acord, procediré a embargar els seus béns i drets seguint l' ordre fixat a l' article 108 de la Llei de bases de l' ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat per a la persona embargada.

Molt important

Un cop notificat i/o publicat el present acord d' embargament i en mèrits del que disposa l' article 40.1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR