Edicte del 20-7-2022 per cobrir quatre places en el lloc de treball d' agent penitenciari per al Departament d' Institucions Penitenciàries, adscrit al Ministeri de Justícia i Interior

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha20 Julio 2022
Número de Gaceta90
GV20220720_10_30_36

Edicte

Edicte del 20-7-2022 per cobrir quatre places en el lloc de treball d' agent penitenciari per al Departament d' Institucions Penitenciàries, adscrit al Ministeri de Justícia i Interior.

Vista la demanda efectuada pel Departament d' Institucions Penitenciàries relativa a la cobertura de places vacants;

Es publica l' edicte per cobrir quatre places, en el lloc de treball d' agent penitenciari per al Departament d' Institucions Penitenciàries, adscrites al Ministeri de Justícia i Interior.

Aquest lloc de treball correspon al nivell C1 del sistema de classificació del Cos Especial Penitenciari, amb una retribució anyal bruta de 23.060,18 euros, distribuïda en tretze pagues.

Els requisits per poder optar a la convocatòria són:

a) Tenir la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets d' acord amb la legislació vigent, i acreditar-ho en el moment de presentar la sol·licitud o abans que expiri el termini atorgat a aquest efecte.

b) Tenir com a mínim 19 anys a la data de publicació de l' edicte de la convocatòria al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

c) Tenir el títol de batxillerat o un diploma equivalent, emès o reconegut pel Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior del Govern.

d) No trobar-se inhabilitat o suspès per a l' exercici de l' ofici o el càrrec mitjançant una resolució judicial ferma.

e) No haver estat acomiadat, no trobar-se inhabilitat per prestar serveis en qualsevol lloc de treball de l' Administració pública o no estar suspès de funcions o per a l' exercici de l' ofici o el càrrec mitjançant una resolució disciplinària ferma.

f) No estar processat, inculpat o encausat per delictes dolosos o imprudents vinculats a l' exercici de la funció pública, mentre no s' hagi produït l' absolució o no s' hagi sobresegut la causa penal.

g) No estar condemnat per delictes dolosos o imprudents vinculats a l' exercici de la funció pública, mentre no hagi transcorregut el termini establert legalment per a la prescripció de la pena imposada o no s' hagin cancel·lat els antecedents penals.

h) Ser titular del permís de conduir andorrà de la categoria B2. El candidat ha d' acreditar que és titular del permís de conduir d' aquesta categoria com a molt tard abans de ser nomenat en període de formació. La manca d' acreditació d' aquest requisit comporta l' eliminació del candidat.

i) Disposar del diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior.

j) Tenir capacitat d' entendre les llengües francesa i castellana i d' expressar-se...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR