Edicte del 21-11-2022 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament al Sr. Luis Fernando Cruz Miranda.

Fecha de publicación23 Noviembre 2022
Fecha21 Noviembre 2022
Número de Gaceta137
SAIGF20221120_22_19_43

Edicte

Edicte del 21-11-2022 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament al Sr. Luis Fernando Cruz Miranda.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

A sol·licitud de la societat Tabandor, SA.

Actuant en execució de:

L' Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 18 de maig del 2022, en el marc de la causa tramitada pel procediment d' Injunció: 2000068/2022, esdevingut ferm i executiu.

Faig saber

Que, el 21 de novembre del 2022, mitjançant aquest edicte,

Acordo l' execució i requereixo:

Al Sr. Luis Fernando Cruz Miranda, identificat amb el número de cens: 268618-R, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de set mil set-cents seixanta-tres euros amb noranta-sis cèntims (7.763,96 ' ), objecte de la present execució.

Advertència:

En mèrits del que disposa l' article 38 de la Llei del saig, l' adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmentats, sense haver procedit al pagament de l' import total del deute objecte de la present execució, procediré a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l' article 108, de la Llei de bases de l' ordenament...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR