Edicte de 21-11-2022 pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern, Cos de Policia.

Fecha de publicación23 Noviembre 2022
Fecha21 Noviembre 2022
Número de Gaceta137
SecciónSaig
SAIGF20221121_11_39_43

Edicte

Edicte de 21-11-2022 pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern, Cos de Policia.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 del 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, i per la Llei 20/2022 del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014 del saig.

A sol·licitud de M.I Govern d' Andorra, Cos de Policia, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de les sancions imposades pel Cos de Policia per la comissió de diferents infraccions que es relacionen i detallen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber

Que de 21 de novembre del 2022, mitjançant aquest edicte i, en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril, i modificada per Llei 20/2022, del 9 de juny, es notifica el requeriment del saig emès en la data que es detalla a continuació i en virtut del mateix.

Requereixo expressament a les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest edicte, satisfacin respectivament en aquest despatx professional o pel mitjà que estimin convenient, els imports objecte de les execucions que es relacionen i es detallen a continuació:

Identificació de la persona executada

Import objecte d' execució*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió del requeriment

Núm. expedient saig

Paredes Fernandes, Fernando

59,94 '

La sanció núm. 597390, imposada en data 23 de setembre de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 11 de novembre de 2020.

3/11/2022

EX-AD/22-007345-G

Promocions del Sud, SL

59,94 '

La...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR