Edicte del 21-9-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha21 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónGovern
GB20220922_12_02_34

Edicte

Edicte del 21-9-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables.

1. Objecte: adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables corresponents a la sessió del Govern del 21-9-2022

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Oficina de l' Energia i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

b) Data de l' acord del Govern: 21-9-2022

3. Legislació aplicable: Llei 21/2013, del 10 d' octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables; Llei 15/2020, del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d' arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu, i Reglament regulador del programa d' ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús d' energies renovables, del 19 de febrer del 2020

4. Edicte de la convocatòria: BOPA núm. 46, any 2022, de data 13-4-2022

5. Dades de l' adjudicació

Nom del beneficiari

Número de la sol·licitud

Import de la subvenció

Import de la bonificació

Import total

Import del préstec

Finalitat de l' ajut

Lluís Su'rez Planell i Míriam Elias Gonz'lez

9495217

2.496,10 '

2.496,10 '

Millora de l' eficiència energètica, implantació d' energies renovables

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant del Govern en el termini d' un mes a comptar de la data de la notificació de l' acte objecte de recurs.

D' acord amb els articles 50 i 129 del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR