Edicte del 21-9-2022 pel qual es fa pública la modificació de l' edicte del 17-8-2022 de l' obertura de la convocatòria dels ajuts a la promoció de l' economia circular per al 2022.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha21 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónGovern
GB20220922_11_58_04

Edicte

Edicte del 21-9-2022 pel qual es fa pública la modificació de l' edicte del 17-8-2022 de l' obertura de la convocatòria dels ajuts a la promoció de l' economia circular per al 2022.

1. Objecte: modificació d' un edicte d' obertura de la convocatòria dels ajuts a la promoció de l' economia circular per al 2022

2. Causa: modificació de la forma de presentació d' un dels documents que ha d' acompanyar la sol·licitud d' aquest ajut com a requisit per a l' atorgament i modificació del termini d' obertura de la convocatòria

3. Dades de l' edicte modificat

a) BOPA núm. 101, any 2022, de data 17-8-2022

b) Organisme responsable: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

c) Objecte de l' edicte: obertura de la convocatòria dels ajuts a la promoció de l' economia circular per al 2022

d) Denominació: Modificació d' un edicte d' obertura de la convocatòria dels ajuts a la promoció de l' economia circular per al 2022

4. Modificació

On hi diu:

' Tal com estableix l' article 9.4 del Reglament, es tracta d' una convocatòria no competitiva i restarà oberta fins que s' exhaureixi la disponibilitat pressupostària, situació que es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra, o fins al 18 de novembre del 2022.'

Hi ha de dir:

' Tal com estableix l' article 9.4 del Reglament, es tracta d' una convocatòria no competitiva i restarà oberta fins que s' exhaureixi la disponibilitat pressupostària, situació que es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra, o fins al 5 de desembre del 2022.'

On hi diu:

' 2. Documentació requerida amb la sol·licitud

Els beneficiaris potencials d' aquests ajuts són empreses privades, agrupacions d' empreses privades i associacions empresarials, col·legis professionals i associacions en general. L' article 2 del Reglament del programa d' ajuts a la promoció de l' economia circular estableix les característiques i les obligacions que han de complir els beneficiaris.

Les sol·licituds d' ajut han d' anar acompanyades obligatòriament de la documentació següent:

1. Identificació del tipus d' ajut sol·licitat.

2. Memòria tècnica que inclogui propostes d' actuació concretes i previsió dels resultats d' aplicar-les.

3. Proposta econòmica.

4. Certificat que acrediti que no es tenen deutes amb l' Administració i que s' està al corrent de les obligacions tributàries.

5. Declaració d' altres ajuts...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR