Edicte del 22-11-2021 pel qual es convoca la realització de la primera pública subhasta del pis planta soterrani -1, porta 1a. i el pk 13 a la planta soterrani -3, situats a l' edifici Ribagrossa II de Prat, a Canillo.

Fecha de publicación24 Noviembre 2021
SAIGS20211122_11_33_05

Edicte

Edicte del 22-11-2021 pel qual es convoca la realització de la primera pública subhasta del pis planta soterrani -1, porta 1a. i el pk 13 a la planta soterrani -3, situats a l' edifici Ribagrossa II de Prat, a Canillo.

Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm. 15 4t. 6a. Ed. Occesa d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de la societat Vall Banc, SA, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de l' aute dictat per l' Hble. Sra. Batlle Nàdia Alís Cirera, l' 11 d' agost de 2021 en el marc de la causa executòries antigues 1100187/2012,

Faig saber que la primera pública subhasta dels béns referits a continuació tindrà lloc a la Seu de la Justícia, situada al C/ Baixada del Molí núm. 2-4 d' Andorra la Vella, el proper dia 28 de desembre de 2021, a les 17' 40 hores:

- La unitat immobiliària número H-11 consistent en l' habitatge planta soterrani -1, porta 1, d' una superfície construïda aproximada de 79,31 m2.

- La unitat immobiliària número P-27 consistent en la plaça d' aparcament assenyalada amb el número 13 situada a la planta soterrani -3, d' una superfície construïda aproximada de 11,04 m2.

Totes elles formant part de l' edifici ' Ribagrossa II' , situat a la partida de Ribagrossa (o Riba Grossa), a la parròquia de Canillo.

El planejament aplicable dels béns en qüestió és el Pla d' Ordenació i Urbanisme Parroquial de Canillo, i, la parcel·la de terreny sobre la qual està bastit l' edifici que conté les unitats immobiliàries referenciades es troba situada en sòl urbà consolidat, formant part de la unitat d' actuació UASUC-F1 i no subjecte a planejament derivat. La UASUC-F1 té una qualificació urbanística de zona d' eixample urbà. Els usos, intensitats i altres consideracions urbanístiques són aquelles que determina la clau IV de les NNUU del POUPC. Les persones interessades poden adreçar-se al meu despatx professional, on resta a la seva disposició la consulta del corresponent certificat urbanístic lliurat per l' Hble. Comú de Canillo, amb les restants dades d' interès.

Segons en resulta del peritatge efectuat, per Peritand, signat pel Sr. Alfons Pruna L'zaro, el 8 d' octubre de 2021, el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR