Edicte del 22-11-2021 pel qual s' anuncia la realització de la segona pública subhasta d' una parcel·la de terreny situada al camí de la Caubella del poble del Serrat, parròquia d' Ordino.

Fecha de publicación24 Noviembre 2021
SAIG
1/2
www.bopa.ad
24 de novembre del 2021
Núm. 123
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 22-11-2021 pel qual s’anuncia la realització de la segona pública subhasta d’una parcel·la de
terreny situada al camí de la Caubella del poble del Serrat, parròquia d’Ordino.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener,
núm. 11, edici Eland Unió 5è-2a, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modi-
cada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril,
A sol·licitud del Sr. Miquel Angel Rosell Pujal,
Faig saber que, obrant en execució de la Sentència dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 9 de
gener del 2017, en el marc de la causa: 7000253/2016, conrmada per la Sentència dictada pel Tribunal
Superior de Justícia el 27 de febrer del 2018, en el marc de la causa TSJC-000063/2017, esdevinguda ferma
i executiva tal com acredita el Certicat emès el 9 d’abril del 2018, he acordat l’alienació i venda en segona
pública subhasta de la següent unitat immobiliària, d’acord amb el detall i condicions següents:
Descripció del bé
1- Tipologia, situació i dades urbanístiques:
La unitat immobiliària descrita a continuació es troba ubicada al camí de la Caubella, prat de la Caubella,
al poble del Serrat, de la parròquia d’Ordino:
- Parcel·la de terreny d’una superfície de 5.438,38 m2, coneguda com “Prat Caubella”, i que confronta
per ordre correlatiu Nord/Est/Sud/Oest amb riu de Tristaina, camí de Tor, Borda de Tor, terreny comu-
nal, i camí de la Caubella.
El planejament aplicable de la parcel·la de terreny en qüestió és el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial
d’Ordino. Aquesta unitat està ubicada dins de la unitat d’actuació -UA 84-, qualicada com a sòl urbanitzable,
i amb referència cadastral 3U10001.
2- Càrregues i gravàmens:
S’adverteix als interessats que aquesta unitat es troba embargada i hipotecada en el marc del present
procediment. No obstant això, una volta l’adjudicatari satisfaci la totalitat del preu d’adquisició i se li noti-
qui l’Acord d’adjudicació denitiva del bé de referència, se sol·licitarà l’aixecament de l’embargament i es
cancel·larà la hipoteca.
3- Tributs comunals pendents:
Aquesta unitat immobiliària, no presenta cap saldo deutor vers la corporació comunal.
Informació de la subhasta
Número de subhasta: segona
Valoració del bé: un milió quatre-cents setanta-dos mil cent vint-i-sis euros amb cinquanta-quatre cèntims
(1.472.126,54.-€). Quantitat resultant de la valoració realitzada, el 5 de novembre del 2019, per Adsera
Group, SL.
Tipus de sortida: un milió trenta mil quatre-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims
(1.030.488,58.-€), corresponent al 70% del valor de taxació.
Subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
11-23
16:10:07

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR