Edicte del 22-11-2021 pel qual s' anuncia la realització de la tercera pública subhasta d' un lot compost per trenta-sis (36) accions de la societat mercantil andorrana Promocions Nimbus, SA

Fecha de publicación24 Noviembre 2021
SAIG
1/2
www.bopa.ad
24 de novembre del 2021
Núm. 123
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 22-11-2021 pel qual s’anuncia la realització de la tercera pública subhasta d’un lot compost
per trenta-sis (36) accions de la societat mercantil andorrana Promocions Nimbus, SA.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener,
núm. 11, edici Eland Unió 5è-2a, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modi-
cada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril,
A sol·licitud de la societat Mora Banc Grup, SA,
Faig saber que, obrant en execució de la Sentència dictada pel Tribunal de Batlles, el 26 de gener del 2021,
en el marc de la causa tramitada pel procediment ordinari: 7000474/2017, esdevinguda ferma i executiva
segons acredita el Certicat emès el 14 d’abril del 2021, he acordat l’alienació i venda en tercera pública
subhasta de les accions referides a continuació, d’acord amb el detall i condicions següents:
Descripció del bé
1- Tipologia:
Trenta-sis (36) accions de la societat Promocions Nimbus, SA: de la número 108 a la número 143, ambdues
incloses.
Els estatuts de l’esmentada societat estableixen un dret de preferent adquisició a favor de la resta d’accio-
nistes de la societat Promocions Nimbus, SA. En efecte, en el moment d’inscriure per part de l’adjudicatari
les accions en el llibre registre d’accionistes de la societat Promocions Nimbus, SA, la resta d’accionistes
podran exercir el seu dret d’adquisició preferent, en el termini de 30 dies naturals d’ençà la comunicació
de l’adjudicació a l’Òrgan d’Administració.
2- Càrregues i gravàmens:
S’adverteix als interessats que aquestes accions es troben pignorades i embargades en el marc del pre-
sent procediment. Una volta l’adjudicatari satisfaci la totalitat del preu d’adquisició i se li notiqui l’Acord
d’adjudicació denitiva, se sol·licitarà l’aixecament de la mesura d’embargament i es cancel·larà la penyora.
Informació de la subhasta
Número de subhasta: tercera
Valoració de les accions: quinze mil cent quaranta-tres euros (15.143,00 €) per acció, resultant de la
valoració realitzada per OCPS Auditors & Consultors, el 16 de setembre del 2021. Del que en resulta, un
preu total del lot de cinc-cents quaranta-cinc mil cent quaranta-vuit euros (545.148,- €) compost de les
trenta-sis (36) accions objecte de la present subhasta.
Tipus de sortida: dos-cents setanta-dos mil cinc-cents setanta-quatre euros (272.574,-€), corresponent
al 50% del valor de taxació del lot.
Import a consignar de forma prèvia a l’acte de subhasta: quaranta mil vuit-cents vuitanta-sis euros amb
deu cèntims (40.886,10 €), corresponent al 15% del tipus de sortida del lot que es pretenen licitar,
mitjançant transferència bancària o bé ingrés en efectiu al compte obert a l’entitat bancària Mora Banc
Grup, SA, amb el número AD42 0007 0018 0001 5591 0011, titularitat de: AFA Saig Xavier Granyó Ribes.
Despatx de saig que tramita l’expedient: Saig Xavier Granyó.
Telèfon per sol·licitar informació complementària: + 376 765 765.
Subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
11-23
16:10:04

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR