Edicte de 22-11-2021 pel qual es notifica l' acord de deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per l' Hble. Comú d' Encamp.

Fecha de publicación24 Noviembre 2021
SAIG
1/2
www.bopa.ad
24 de novembre del 2021
Núm. 123
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de 22-11-2021 pel qual es notica l’acord de deixar sense efecte l’embargament travat sobre els
béns i drets de diverses persones, en el marc d’execucions instades per l’Hble. Comú d’Encamp.
Jo, Goretti López Jáuregui, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau
Casals, núm. 8, Edici Cornella II, 2on-2a, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27
d’abril del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig
modicada per la Llei 8/2017 de 18 de 20 d’abril, modicada per la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi
de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l’11 de juliol, de modicació de la Llei 24/2018, del 18
d’octubre, del Codi de procediment civil i nalment per la Llei 5/2021, del 8 d’abril, de modicació de la Llei
24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil.
A sol·licitud de l’Hble. Comú d’Encamp, havent designat aquest despatx professional a efectes de noticació.
En execució de les resolucions administratives relatives a diversos impostos de la corporació: foc i lloc,
propietat, taxa de comerç i industria, taxa del servei d’enllumenat públic, taxa del servei d’higiene pública,
taxa d’aparcament horitzontal, sancions – entre d’altres - corresponents a diferents períodes i que es re-
lacionen i es detallen en el llistat que es publica a continuació.
Faig saber
Que, el 22 de novembre del 2021, mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del
18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, notico que he acordat
Deixar sense efecte l’embargament travat sobre els béns i drets de les persones que es relacionen a con-
tinuació:
Identicació de la
persona embargada
Import objecte
d’embargament*
Identicació de l’acte
administratiu que s’ha
executat
Data d’emissió
de l’acord
d’embargament que
queda sense efecte
Núm. expedient
saig
Roziere, Sonia Veronique 66,81 € 814341-872805-879384 12/4/2019 EX-AD/18-013717-G
Soto Sedano, David Jesus 88,02 € 1077957-1077462 29/12/2020 EX-AD/20-003085-G
Reina Vizcaino,
Immaculada 28,77 € 1100823 3/6/2021 EX-AD/21-002997-G
Vivancos Elorza, Asser 48,78 € 1034125-1077953 29/10/2020 EX-AD/20-002869-G
Ramirez Ochoa, Conceso 288,55 €
1015046-1020040-1020884-
1020890-1022207-1022347-
1022858-1023150-1023591-
1025543-1027214-1027460-
1029372-1029685
18/2/2021 EX-AD/20-002468-G
Ribeiro de Sousa, Mauro 192,06 €
1076420-1077154-1078894-
1079066-1079293-1081955-
1083272-1083184-1083080
22/4/2021 EX-AD/20-003074-G
Soares Lusquinhos,
Helder Felipe 302,96 € 1006074-1013936-1019984 24/8/2020 EX-AD/19-008512-G
Testelin, Anthony Joseph 170,26 € 969896-964953 9/3/2020 EX-AD/19-007378-G
Rexech Navals, Philipppe 3.328,93 € 942405 18/1/2019 EX-AD/18-007546-G
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
11-23
16:09:57

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR