Edicte del 22-12-2021 pel qual es fa públic l' atorgament d' una contribució al Comitè Nacional d' Andorra per l' Unicef per a un projecte a Zàmbia, per un import de 40.000 ' .

Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Fecha22 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
29 de desembre del 2021
Núm. 141
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 22-12-2021 pel qual es fa públic l’atorgament d’una contribució al Comitè Nacional d’Andorra
per l’Unicef per a un projecte a Zàmbia, per un import de 40.000 €.
1. Objecte: contribució voluntària al projecte del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef “Centre Insaka –
Programa per millorar el desenvolupament de la primera infància a Zàmbia (2020-2021)” en el marc de
l’Acord de cooperació entre el Govern d’Andorra i el Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef per a l’any 2021
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Ministeri d’Afers Exteriors
b) Data de l’acord del Govern: 22-12-2021
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef
b) Import de la contribució: 40.000 euros
c) Partida pressupostària: 310-310-PROJ0010-49270
d) Forma d’adjudicació: adjudicació directa
e) Modalitat de contractació: ordinària
f) Legislació aplicable: 18.2 de la Llei 18/2020, del 17 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2021
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la noticació de
l’acte objecte de recurs.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució
de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 22 de desembre del 2021
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Subvencions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-28
11:09:36

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR