Edicte del 22-12-2021 pel qual es notifica les resolucions corresponent a diverses persones.

Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Fecha22 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
29 de desembre del 2021
Núm. 141
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 22-12-2021 pel qual es notica les resolucions corresponent a diverses persones.
1. Vist l’acord de Govern del 22 d’abril de 1998 relatiu a la publicació de les resolucions al BOPA.
2. Objecte: noticació pública, a persones en parador desconegut, d’anul·lació, mitjançant resolució, de la
seva autorització de residència i treball.
3. Persones interessades:
- Sra. Sara Ben Hamia, (resolució 15-9-2021)
- Sra. Ermelinda Magalhaes Machado Videira, (resolució 15-9-21)
4. Interposició de recurs:
a) De conformitat amb l’establert a l’article 158 del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modi-
cació de la Llei qualicada d’Immigració, publicat per Decret legislatiu del 6 de febrer del 2019, contra
aquesta resolució pot interposar-se recurs davant del Govern, en el termini de 8 dies hàbils a comptar
de l’endemà de la seva noticació. El fet de no presentar recurs posa  a la via administrativa.
b) D’acord amb l’article 76 de la mateixa Llei, el recurs presentat per un estranger que té la condició de
resident contra una decisió d’anul·lació de la seva autorització d’immigració té efectes suspensius ns
que recaigui sentència judicial ferma. En cas de desistiment de la part recurrent en qualsevol moment del
procediment o en cas de caducitat de l’expedient, la decisió d’anul·lació és immediatament executòria.
Cosa que es fa pública a l’efecte de noticació a les persones esmentades.
Escaldes-Engordany, 22 de desembre del 2021
Joan Antoni Leon Peso
Secretari d’Estat de Justícia i Interior
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-28
11:09:14

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR