Edicte del 22-12-2021 pel qual es fa pública la convocatòria de les proves per obtenir l' habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades.

Fecha22 Diciembre 2021
Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
GV20211223_12_13_59

Edicte

Edicte del 22-12-2021 pel qual es fa pública la convocatòria de les proves per obtenir l' habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades.

De conformitat amb el que disposa el Reglament regulador de les proves per a l' obtenció de l' habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades al Principat d' Andorra, aprovat per decret de l' 1 de febrer del 2017, es fa pública la convocatòria de les proves de referència.

I. Inscripció a la prova

1. Les persones interessades a obtenir aquesta habilitació professional, i que prèviament estiguin autoritzades pel Govern per a l' exercici de la professió titulada de la traducció o la interpretació, han de presentar, abans de les 17 h del dia 2 de febrer del 2022, una sol·licitud al Servei de Tràmits, situat a la planta baixa de l' edifici administratiu (carrer Prat de la Creu, 62-64, Andorra la Vella), que ha d' incloure la documentació exigida a l' article 7 del Reglament regulador de les proves per a l' obtenció de l' habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades al Principat d' Andorra, aprovat per decret de l' 1 de febrer del 2017:

a) La còpia de la resolució que les autoritza a exercir la professió titulada de traductor o d' intèrpret d' una o de diverses llengües en relació amb les quals se sol·licita l' habilitació per a la traducció o la interpretació jurades.

b) La fotocòpia compulsada de les titulacions degudament legalitzades que acreditin el dret d' exempció d' algun dels exàmens a què fa referència l' article 3 del Reglament regulador de les proves per obtenir l' habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades al Principat d' Andorra, aprovat per decret de l' 1 de febrer del 2017.

c) El certificat d' antecedents penals en vigor.

d) La fotocòpia del passaport o del document nacional d' identitat en vigor.

2. Fer efectiu el pagament de la taxa d' inscripció, de 201,53 euros, segons consta a l' edicte del 27 de febrer del 2008, publicat al BOPA núm. 21, del 5 de març del 2008, pel qual s' ordena la publicació dels preus públics de tramitacions administratives del Govern d' Andorra per a l' exercici del 2008. Aquest pagament s' ha de satisfer al Servei de Tràmits l' endemà de la publicació de la llista de persones admeses i excloses de fer les proves.

3. En cas que no es presentin els documents necessaris, la persona interessada disposa d' un termini de deu dies hàbils per esmenar aquesta mancança, i en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR