Edicte del 22-12-2021 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva del subministrament i la instal·lació de mobiliari per al Centre Residencial d' Educació Intensiva (CREI).

Fecha22 Diciembre 2021
Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
29 de desembre del 2021
Núm. 141
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 22-12-2021 pel qual es fa pública l’adjudicació denitiva del subministrament i la instal·lació
de mobiliari per al Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI).
1. Objecte: adjudicació denitiva
2. Òrgan contractant
a) Identitat: Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat
b) Data de l’acord del Govern: 22-12-2021
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari:
Lot núm. 1: desert
Lot núm. 2: Ojet
Lot núm. 3: Ojet
b) Denominació del treball: Subministrament i instal·lació de mobiliari per al CREI
c) Localització: CREI (ed. Solà d’Enclar, AD500 Andorra la Vella)
d) Preu cert:
Lot núm. 2 - 28.384,20 euros, impostos inclosos
Lot núm. 3 - 1.360,92 euros, impostos inclosos
e) Partida pressupostària:
Lot 2: 620-621-PROJ0007-60500
Lot 3: 620-621-PROJ0007-60520
f) Termini d’execució: ns al 15-2-2022
g) Forma d’adjudicació: concurs
h) Procediment: obert
i) Modalitat de la contractació: urgent
j) Edicte de licitació: BOPA núm. 116, any 2021, de data 10-11-2021
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la noticació de
l’acte objecte de recurs.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució
de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 22 de desembre del 2021
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-28
11:08:14

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR