Edicte del 22-5-2023 pel qual s' anuncia la realització de la primera pública subhasta del vehicle turisme 4x4, marca Mitsubishi, model Pajero Turbo D, matrícula C1175.

Fecha de publicación24 Mayo 2023
Fecha22 Mayo 2023
Número de Gaceta68
SecciónSaig
SAIGS20230522_11_15_40

Edicte

Edicte del 22-5-2023 pel qual s' anuncia la realització de la primera pública subhasta del vehicle turisme 4x4, marca Mitsubishi, model Pajero Turbo D, matrícula C1175.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, edifici Eland Unió 5è-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

Faig saber que, obrant en la meva qualitat d' administrador judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat Hispano Andorrana, SL designat en mèrits de l' Aute dictat pel Tribunal de Batlles, el 7 de març del 2023, en el marc de la causa núm. 4000425/2021, he acordat l' alienació i venda en primera pública subhasta del següent vehicle, d' acord amb el detall i condicions següents:

Descripció del bé

Tipologia: vehicle turisme 4x4, marca Mitsubishi, model Pajero Turbo D, matrícula C1175

Situació: actualment dipositat en un aparcament situat a Andorra la Vella.

Informació de la subhasta

Número de subhasta: primera

Valoració del vehicle: mil sis-cents euros (1.600,00.-' ), segons en resulta del peritatge realitzat per TAI Enginyeria, del 28 d' abril del 2023. Aquesta valoració es troba a disposició de qualsevol persona interessada al despatx professional del saig responsable de la subhasta.

Tipus de sortida: el preu de sortida del vehicle referit serà de mil quatre-cents quaranta euros (1.440,00.-' ) corresponent al 90% del valor de taxació.

El bé subhastat s' adjudicarà al licitador més dient d' entre els què hi concorrin.

S' adverteix als interessats que el bé que es pretén subhastar es troba embargat en el marc del present procediment. No obstant això, una volta l' adjudicatari satisfaci la totalitat del preu d' adquisició i se li notifiqui l' Aute d' adjudicació definitiva se sol·licitarà l' aixecament de les mesures d' embargament.

Altrament s' informa als interessats que el vehicle en qüestió presenta un deute de cent seixanta-nou euros amb cinquanta cèntims (169,50.-' ) vers el Govern d' Andorra, corresponent a les taxes de vehicles, segons acredità el certificat de deute tributari emès, l' 11 de maig del 2023.

Saig que tramita l' expedient: Despatx professional de saig Xavier Granyó, situat al carrer del Fener, núm. 11, 5è-2a, d' Andorra...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR