Edicte del 22-7-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant de funcionari per al lloc de treball d' interventor delegat adjunt, adscrit al Departament d' Intervenció General del Ministeri de Finances.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha22 Julio 2022
Número de Gaceta90
GP20220722_14_30_07

Edicte

Edicte del 22-7-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant de funcionari per al lloc de treball d' interventor delegat adjunt, adscrit al Departament d' Intervenció General del Ministeri de Finances.

Vist que el concurs de mobilitat del 4 de juliol del 2022 ha quedat desert;

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura d' una plaça vacant de funcionari en el lloc de treball d' interventor delegat adjunt adscrit al Departament d' Intervenció General.

La missió del lloc de treball és fer els controls de legalitat, d' oportunitat econòmica i d' eficàcia, disposats en la Llei general de les finances públiques (LGFP), en l' Administració general i les entitats dependents del Govern, dels expedients de despeses d' un import inferior a 7.500 euros, d' acord amb les directrius de l' interventor delegat i sota la seva supervisió.

Haurà de dur a terme el control financer, mitjançant procediments d' auditoria, d' acord amb les directrius de l' interventor delegat i sota la seva supervisió.

La ubicació actual del lloc de treball és a l' edifici administratiu del Govern d' Andorra, c/ Prat de la Creu, 62-64, 2a planta, Andorra la Vella.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-IX del sistema de classificació del Cos general, amb una retribució anyal bruta de 27.195,09 euros, distribuïda en tretze pagues.

Els requisits per aspirar a la convocatòria són els següents:

- Nacionalitat andorrana.

- Disposar d' una titulació mínima d' ensenyament superior estatal del nivell 2 del Marc Andorrà de Titulacions d' Ensenyament Superior (MATES) en l' àmbit de l' economia o la gestió i administració d' empreses.

- Tenir el permís de conduir tipus B1.

- Disposar del diploma de llengua catalana de nivell C1 o superior (article 4 o disposició addicional segona del Decret 130/2022, del 30-3-2022, de regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d' Andorra).

Els coneixements requerits per ocupar el lloc de treball són els següents:

'" Coneixements de castellà i de francès o anglès de nivell B1.

'" Domini de les aplicacions informàtiques Word i Excel, i coneixements d' Acces, Internet i PowerPoint.

'" Es valorarà formació específica en comptabilitat, en auditoria o en control de legalitat.

Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases i la sol·licitud de la convocatòria, o els recullin al Servei de Tràmits del Govern. La descàrrega és gratuïta i es pot fer...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR