Edicte del 22-7-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant per al lloc de treball de Perit forense de delictes tecnològics, adscrit al Departament de Policia del Ministeri de Justícia i Interior.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha22 Julio 2022
Número de Gaceta90
GP20220722_14_23_09

Edicte

Edicte del 22-7-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant per al lloc de treball de Perit forense de delictes tecnològics, adscrit al Departament de Policia del Ministeri de Justícia i Interior.

Vist que l' edicte de data 4 de juliol del 2022 publicat al BOPA núm. 81 ha quedat desert;

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura amb un treballador públic indefinit d' una plaça en el lloc de treball de perit forense de delictes tecnològics adscrit al Departament de Policia.

La missió del lloc de treball és:

- Coneixement i interpretació normativa de centres de resposta a incidents de seguretat.

- Investigacions de delictes tecnològics.

- Investigacions en la Deep Web

- Rastrejar i seguir pagaments de criptomònedes

- Gestió de seguretat i utilització d' eines de hacking ètic com AppScan o Fortify, i polítiques i normatives de seguretat.

- Anàlisi forense i anàlisi de malware.

- Recopilació d' evidències del material informàtic en el procés de les investigacions.

- Elaboració d' informes pericials en l' àmbit dels delictes tecnològics.

La ubicació actual del lloc de treball és a les dependències del Departament de Policia, Edifici Administratiu de l' Obac, Ctra. de l' Obac s/n, AD700 Escaldes-Engordany.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-IX del sistema de classificació del Cos general, amb una retribució anyal bruta de 27.195,09 euros, distribuïda en tretze pagues.

Els requisits per aspirar a la convocatòria són els següents:

'" Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament.

La preferència s' estableix d' acord amb el previst a l' article 46 punt 6 del decret del 10-11-2004 pel qual s' aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l' Administració general, i d' acord amb els reglaments de quota vigents al moment de l' adjudicació de la convocatòria.

- Titulació oficial d' ensenyament superior com a mínim del nivell 7 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) en Ciberseguretat.

- Disposar del diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior. (Article 4 o disposició addicional segona del decret del 29-4-2020 de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d' Andorra).

Els coneixements requerits per ocupar el lloc de treball són els següents:

'" Coneixements del castellà, del francès i de l' anglès de nivell B2

'" Coneixements informàtics a nivell d' usuari en Word, Excel, Power Point, Internet...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR