Edicte del 23-6-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant en el lloc de treball de cap d'Àrea d' Operacions, adscrit al departament de Sistemes d' Informació del Ministeri d' Administracions Públiques i Participació Ciutadana.

Fecha23 Junio 2022
Fecha de publicación29 Junio 2022
GP20220623_13_34_00

Edicte

Edicte del 23-6-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant en el lloc de treball de cap d' Àrea d' Operacions, adscrit al departament de Sistemes d' Informació del Ministeri d' Administracions Públiques i Participació Ciutadana.

Vist que l' edicte publicat al BOPA del 6 d' abril del 2022, ha quedat desert;

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura amb un treballador públic de caràcter indefinit d' una plaça en el lloc de treball de cap d' Àrea d' Operacions, adscrit al departament de Sistemes d' Informació del Ministeri d' Administracions Públiques i Participació Ciutadana.

La missió del lloc de treball és garantir l' operació, explotació i evolució de la infraestructura tecnològica, alineant-se amb els objectius i estratègia del DSI, tot optimitzant i racionalitzant la gestió dels recursos humans, econòmics i materials de la seva àrea.

La ubicació actual del lloc de treball és a les dependències del Departament de Sistemes d' Informació, a l' edifici de les Boïgues, 5a planta, carrer de les Boïgues, a Escaldes-Engordany.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-XII del sistema de classificació del Cos general, amb una retribució anyal bruta de 37.390,73 euros, distribuïda en tretze pagues.

Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:

'" Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament.

La preferència s' estableix d' acord amb el previst a l' article 46 punt 6 del decret del 10-11-2004 pel qual s' aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l' Administració general, i d' acord amb els reglaments de quota vigents al moment de l' adjudicació de la convocatòria.

'" Titulació oficial d' ensenyament superior com a mínim del nivell 4 del Marc andorrà de titulacions d' ensenyament superior en informàtica o telecomunicacions.

'" Disposar del diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior. (Article 4 o disposició addicional segona del decret del 29-4-2020 de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d' Andorra)

Els mèrits i les competències que es valoraran durant el procés de selecció en aquells candidats que tinguin els requisits d' accés seran:

'" Coneixements d' anglès.

'" Coneixements en tècniques, metodologies i eines per a la gestió de serveis TIC.

'" Experiència professional en llocs de treball de característiques similars.

'" Experiència en gestió de serveis i contractes amb...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR