Edicte del 24-1-2023 per a la cobertura de vuit places vacants de funcionari en el lloc de treball de Treballador Familiar Sociosanitari, adscrites al Departament d' Afers Socials del Ministeri de d' Afers Socials, Joventut i Igualtat.

Fecha de publicación25 Enero 2023
Fecha24 Enero 2023
Número de Gaceta10
SecciónGovern
GP20230124_10_20_25

Edicte

Edicte del 24-1-2023 per a la cobertura de vuit places vacants de funcionari en el lloc de treball de Treballador Familiar Sociosanitari, adscrites al Departament d' Afers Socials del Ministeri de d' Afers Socials, Joventut i Igualtat.

Vist que el concurs de mobilitat del 28-7-2022 ha quedat desert i, vist que l' edicte del 26-8-2022 ha quedat desert.

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura de vuit places vacants de funcionari en el lloc de treball de Treballador Familiar Sociosanitari adscrites al Departament d' Afers Socials.

La missió del lloc de treball del treballador familiar sociosanitari del Servei d' Atenció Domiciliària (SAD) és potenciar l' autonomia de les persones i les famílies ateses, amb un actuació diagnòstica, assistencial, educativa, rehabilitadora i socialitzadora, per mantenir i millorar l' autonomia i la relació amb l' entorn, realitzant un seguiment i atenció en els aspectes sanitaris, psicològics i social, mitjançant els plans d' Atenció Individual Domiciliària (PAID).

La ubicació del lloc de treball és a l' Àrea de Serveis Sociosanitaris, però l' activitat és desenvolupa en els diferents domicilis per tot el territori nacional.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-VI del sistema de classificació del Cos general, amb una retribució anyal bruta de 20.321,74 euros, distribuïda en tretze pagues.

Els requisits per aspirar a la convocatòria són els següents:

- Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament.

La preferència s' estableix d' acord amb el previst a l' article 46 punt 6 del decret del 10-11-2004 pel qual s' aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l' Administració general, i d' acord amb els reglaments de quota vigents al moment de l' adjudicació de la convocatòria.

- Estar en possessió com a mínim del Diploma d' Ensenyament Professional en professions sanitàries i socials, auxiliar d' infermeria o àmbits equivalents.

- Disposar del diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior. (Article 4 o disposició addicional segona del decret 130/2022, del 30-3-2022, de regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d' Andorra.

- Permís de conduir tipus B1.

- Presentació d' antecedents penals on consti que la persona mai ha estat condemnada per qualsevol delicte de tipus sexual.

Els coneixements requerits per ocupar el lloc de treball són els següents:

'" Coneixements del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR