Edicte del 25 d' abril del 2019 per a la cobertura d' una plaça vacant de metge forense, adscrit a l' Àrea de Medicina Legal i Forense del Departament de Justícia i Interior.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
2 de maig del 2019Núm. 38
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Vist que el concurs de mobilitat del 5 d’abril del 2019 ha quedat desert;
La Secretaria d’Estat de Funció Pública i Reforma de l’Administració publica l’edicte
per a la cobertura, amb un treballador públic indenit d’una plaça vacant adscrita a l’Àrea de Medicina Legal
i Forense del Departament de Justícia i Interior, per ocupar el lloc de treball de metge forense.
La missió del lloc de treball és practicar les actuacions medicoforenses adients i elaborar l’informe i/o
dictamen medicolegal previ oci, citació judicial i/o requeriment policíac, d’acord amb les instruccions del
lloc superior.
La pràctica de tècniques i procediments medicoforenses adients d’acord amb la normativa en vigor.
L’assessorament a l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal i al Departament de Policia en tots els àmbits de
la medicina legal i forense (defuncions, informes pericials de valoracions de danys personals, psiquiàtrics,
capacitats físiques i mentals, etc. ).
Realitzar dictàmens mèdic laborals del personal adscrit als cossos d’agents de circulació comunals (Llei
8/2005 del 21 de febrer BOPA 23/03/05). Article 39: “El dictamen mèdic que valori la minva de capacitat ha
de ser conrmat pel Servei de Medicina Forense adscrit al Departament de Medicina Legal”.
Realitzar informes pericials a requeriment del Ministre d’Afers, Socials, Justícia i Interior i de la Direcció del
Servei de Policia sobre la capacitat per ser posseïdor/a d’un permís de conduir.
Realitzar informes pericials d’acord a l’article 54: Aïllament en cel·la (Llei 41/2014, de l’11 de desembre,
qualicada de modicació de la Llei 4/2007, del 22 de març qualicada penitenciària).
La ubicació actual del lloc de treball és a l’Àrea de Medicina Legal i Forense, Ed. Administratiu de l’Obac, C.
Ciutat de Sabadell s/n d’Escaldes-Endordany
Aquest lloc de treball correspon al nivell N-XI del sistema de classicació del Cos general, amb una retribució
anyal bruta de 32.266,26 euros, distribuïda en tretze pagues.
Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:
− Tenir la nacionalitat andorrana.
− O bé tenir la nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa i tenir la condició treballador públic indenit,
i exercir una activitat al si del sector públic andorrà.
- Titulació mínima d’ensenyament superior estatal com a mínim al nivell 4 del Marc Andorrà de Titulacions
d’Ensenyament Superior (MATES) en Medicina i cirurgia.
- Estar en possessió de permís de conduir B1.
- Disposar del diploma de català de nivell B2 o superior. Tanmateix, la Secretaria d’Estat de Funció Públi-
ca i Reforma de l’Administració organitzarà una prova d’aquest nivell per a les persones que no disposin
de la titulació esmentada. La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del candidat del pro-
cés de selecció.
Els coneixements que es tindran en compte són:
− Domini del castellà nivell B2 i coneixements del francès nivell B1
− Coneixement a nivell d’usuari dels programes informàtics: Word, Excel, Lotus Notes, PowerPoint, i Internet.
Contractació de personal
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
04-30
13:11:56

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA