Edicte del 27-3-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva del concurs nacional per a la contractació dels serveis d’una empresa especialitzada en el tractament de dades personals.

Fecha de publicación28 Marzo 2024
Número de Gaceta39
SecciónServeis
GE_2024_03_27_11_50_58

Edicte del 27-3-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva del concurs nacional per a la contractació dels serveis d’una empresa especialitzada en el tractament de dades personals.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant:

a) Identitat: Govern d’Andorra

b) Organisme que gestiona l’expedient: Secretaria General

c) Data de l’acord del Govern: 27-3-2024

3. Dades de l’adjudicatari: Win2Win, SLU

a) Identitat de l’adjudicatari: Win2Win, SLU

b) Denominació del treball: Serveis d’una empresa especialitzada en el tractament de dades personals perquè proporcioni un delegat de protecció de dades per a tot el Govern i elabori i implementi un pla de treball per garantir la protecció de dades

c) Localització: Principat d’Andorra

d) Preu cert: 7.063,88 € mensuals (impostos indirectes inclosos)

e) Partida pressupostària: 00110110110-PR0294-D/22760/013303

f) Termini d’execució dels serveis: Del 2-4-2024 fins al 31-12-2024, renovable anualment, previ acord del Govern, per períodes d’un any fins al màxim d’anys que estableixin la Llei de contractació

g) Forma d’adjudicació: concurs nacional

h) Procediment: obert

i) Modalitat de contractació: urgent

j) Edicte de licitació: BOPA núm. 14, del 31-1-2023

De conformitat amb el que estableix l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració, publicada al BOPA núm. 93 del 26 de juliol del 2023, contra aquesta resolució es pot interposar un recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs.

D’acord amb els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 27 de març del 2024

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR