Edicte del 27-6-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant per al lloc de treball d' operari de manteniment d' instal·lacions esportives, adscrit a la Secretaria d' Estat d' Esports.

Fecha de publicación29 Junio 2022
Fecha27 Junio 2022
GP20220627_10_12_04

Edicte

Edicte del 27-6-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant per al lloc de treball d' operari de manteniment d' instal·lacions esportives, adscrit a la Secretaria d' Estat d' Esports.

Vist que l' edicte publicat al BOPA núm. 55 del 4 de maig del 2022 ha quedat desert;

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura amb un treballador públic de caràcter indefinit d' una plaça vacant per al lloc de treball d' operari de manteniment d' instal·lacions esportives, adscrit a la Secretaria d' Estat d' Esports.

La missió del lloc de treball és realitzar els treballs necessaris per mantenir en bon estat d' ús i conservació els espais i equipaments de les instal·lacions esportives del Govern, així com els treballs tècnics de manteniment per a adequar i condicionar els espais segons les necessitats d' ús amb l' objectiu de millorar i adaptar els locals i les instal·lacions existents a les normatives d' ús i d' equipaments esportius.

La ubicació actual del lloc de treball és a la zona esportiva (Poliesportiu d' Andorra, Estadi Nacional i Pavelló Joan Alay) C/Baixada del Molí 31, Andorra la Vella i el Centre de Tecnificació esportiva d' Ordino.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-IV del sistema de classificació del Cos general, amb una retribució anyal bruta de 16.421,08 euros, distribuïda en tretze pagues.

- Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament.

La preferència s' estableix d' acord amb el previst a l' article 46 punt 6 del decret del 10-11-2004 pel qual s' aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l' Administració general, i d' acord amb els reglaments de quota vigents al moment de l' adjudicació de la convocatòria.

- Cicle formatiu de grau mitjà en la branca d' electricitat, lampisteria o altres titulacions relacionades amb el lloc de treball, o experiència mínima de dos anys en tasques relacionades amb el lloc de treball.

- Estar en possessió del permís de conduir tipus B1.

- Disposar del diploma de llengua catalana de nivell A2 o superior. (Article 4 o disposició addicional segona del decret del 29-4-2020 de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d' Andorra)

Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases de la convocatòria i la sol·licitud o els recullin al Servei de Tràmits del Govern. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des dels webs www....

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR