Edicte del 27-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació dels ajuts a l' estudi per als nivells d' ensenyament superior de primer i segon cicle a distància per al curs 2021-2022.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha27 Julio 2022
Número de Gaceta94
GB20220728_10_39_35

Edicte

Edicte del 27-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació dels ajuts a l' estudi per als nivells d' ensenyament superior de primer i segon cicle a distància per al curs 2021-2022.

1. Objecte: adjudicació dels ajuts a l' estudi per als nivells d' ensenyament superior de primer i segon cicle a distància per al curs 2021-2022

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior

b) Data de l' acord de Govern: 27-7-2022

3. Legislació aplicable: article 12 de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d' ajuts a l' estudi, publicada al BOPA núm. 60, del 26 de maig del 2021; articles 9, 11 i 25 del Reglament d' ajuts a l' estudi, del 22 de juliol del 2020, publicat al BOPA núm. 94, del 29 de juliol del 2020, i annex de la convocatòria d' ajuts a l' estudi d' ensenyament superior per al curs 2021-2022, publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra número 92, del 25 d' agost del 2021.

4. Edicte de convocatòria: BOPA núm. 92, del 25-8-2021

5. Període per al qual s' atorguen: curs 2021-2022

6. Partida pressupostària: 00185850856- PR0150-48230

7. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: les persones designades en les llistes següents:

Llista d' ajuts a l' estudi ' article 12' per als nivells d' ensenyament superior a distància per al curs 2021-2022

Cognoms i nom

Beca de matrícula

Beca de material

Import total concedit

Jiménez Tarrés, Elisabeth

0,00

0,00

0,00 '

b) Import de l' ajut: 0,00 euros.

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març del 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR