Edicte del 29-1-2024 pel qual es convoca una plaça de personal docent investigador eventual a temps complet per a l’àmbit d’Informàtica de la Universitat d’Andorra.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
UOA_2024_01_29_12_28_54

Edicte del 29-1-2024 pel qual es convoca una plaça de personal docent investigador eventual a temps complet per a l’àmbit d’Informàtica de la Universitat d’Andorra.

Per acord de la Junta Acadèmica de data 25 de gener del 2024 es convoca una plaça nacional i internacional de personal docent eventual a temps complet (nivell V) per a l’àrea d’Informàtica de la Universitat d’Andorra.

• Tipus de plaça:

- Règim: personal docent i investigador a temps complet.

- Durada: un any renovable a partir del dia 15 d’abril del 2024, d’acord amb les bases de la convocatòria.

• Requisits:

- Nacionalitat andorrana; o permís de treball de caràcter no temporal a Andorra vigent a la data de fi de la convocatòria; o permís de residència de caràcter no temporal a Andorra que, a la data de fi de la convocatòria, permeti sol·licitar una autorització d’immigració d’un tipus que habiliti a la persona sol·licitant a treballar a Andorra en els termes legalment establerts a la normativa d’immigració vigent en cada moment, o estar en condicions d’obtenir l’autorització de treball a Andorra, en cas de no tenir-la.

- Titulació de màster (MAQ 7) o equivalent, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior.

- La titulació de primer cicle (MAQ 6) o la de segon cicle (MAQ 7) ha de ser en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació, o en l’àmbit de l’enginyeria electrònica o automàtica (camps de coneixement 0612, 0613 i 0714 de la Classificació Estàndard Internacional d’Educació de la Unesco).

- Nivell de català equivalent al C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) o coneixements equivalents de llengua catalana. Per a les persones que no disposin del diploma oficial acreditatiu del nivell esmentat, la Universitat d’Andorra organitzarà una prova oral i escrita per acreditar que la persona candidata disposa del nivell en aquesta llengua. La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió de la persona candidata al procés de selecció

• Sol·licituds: les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, abans de les 13.00h del dia 22 de març del 2024, en un sobre tancat, acompanyada de:

- Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.

- Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si escau, en cas de tenir-lo), o del permís de residència a Andorra del tipus que preveuen els requisits, o estar en condicions...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR