Edicte del 29-1-2024 pel qual es convoca una plaça de personal docent investigador fix a temps complet per al Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària de la Universitat d’Andorra.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
UOA_2024_01_29_12_27_59

Edicte del 29-1-2024 pel qual es convoca una plaça de personal docent investigador fix a temps complet per al Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària de la Universitat d’Andorra.

Per acord de la Junta Acadèmica de data 25 de gener del 2024 es convoca una plaça nacional i internacional de personal docent investigador fix a temps complet (nivell V) per al Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària de la Universitat d’Andorra.

• Tipus de plaça:

- Règim: personal docent i investigador a temps complet.

- Durada: per temps indefinit a partir del dia 15 d’abril del 2024, d’acord amb les bases de la convocatòria.

• Requisits:

- Nacionalitat andorrana; o permís de treball de caràcter no temporal a Andorra vigent a la data de fi de la convocatòria; o permís de residència no temporal a Andorra que, a la data de fi de la convocatòria, permeti sol·licitar una autorització d’immigració d’un tipus que habiliti a la persona sol·licitant a treballar a Andorra en els termes legalment establerts a la normativa d’immigració vigent en cada moment, o estar en condicions d’obtenir l’autorització de treball a Andorra, en cas de no tenir-la.

- Titulació de màster (MAQ 7) o equivalent, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior, preferentment en algun dels àmbits en els quals la Universitat d’Andorra imparteix docència.

- Titulació de doctorat (MAQ 8). En cas de no tenir la titulació de doctorat en el moment d’accedir al lloc de treball, la persona candidata estarà en situació de contractació eventual fins el 14/04/2026 i haurà d’obtenir la titulació de doctorat (MAQ 8) abans del 14/04/2029

- Nivell de català C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) o coneixements equivalents de llengua catalana. Per a les persones que no disposin del diploma oficial acreditatiu del nivell esmentat, la Universitat d’Andorra organitzarà una prova oral i escrita per acreditar que la persona candidata disposa del nivell en aquesta llengua. La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió de la persona candidata al procés de selecció.

- Nivell de llengua anglesa equivalent al C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) per poder vehicular classes en aquesta llengua (s’acreditarà mitjançant la superació d’una prova oral i escrita que convocarà la Universitat d’Andorra). En cas de disposar de la titulació de doctorat (MAQ 8), la persona...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR