Edicte del 29-7-2022 pel qual es procedeix a la publicació de la convocatòria del concurs oposició per ingressar a la carrera judicial per a cobrir una plaça vacant de fiscal adjunt (segona convocatòria edicte publicat el 2-2-2022 Bopa 15 any 2022).

Fecha de publicación29 Julio 2022
Fecha29 Julio 2022
Número de Gaceta92
CSP20220728_11_33_33

Edicte

Edicte del 29-7-2022 pel qual es procedeix a la publicació de la convocatòria del concurs oposició per ingressar a la carrera judicial per a cobrir una plaça vacant de fiscal adjunt (segona convocatòria edicte publicat el 2-2-2022 Bopa 15 any 2022).

Vist l' edicte del 31-1-2022, de convocatòria del concurs oposició per ingressar a la carrera judicial per a cobrir tres places vacants en el càrrec de fiscal adjunt.

Vist l' acord del Tribunal de selecció de data 16-5-2022 mitjançant el qual es publica la llista dels dos aspirants que han superat el susdit concurs oposició ( edicte publicat el 01-06-2022 Bopa 66 any 2022).

Vist que en la sessió del Consell Superior de la Justícia de data 20-7-2022 s' acorda publicar una nova convocatòria del concurs oposició per ingressar a la carrera judicial per a cobrir la plaça restant de fiscal adjunt.

Seguint les previsions establertes en la Llei del Ministeri Fiscal del 12-12-1996, en la vigent Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993 així com en el Reglament de l' Estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal aprovat pel Consell Superior de la Justícia per acord del 24-02-2021, publicat en el BOPA núm. 27 de data 25-02-2021, l' accés a la carrera judicial es regeix pels principis d' aptitud tècnica, mèrits propis i igualtat entre tots els andorrans que reuneixen les condicions generals que estableix aquesta Llei.

El procés de selecció respon als principis d' objectivitat, publicitat i transparència. Les proves i l' ingrés a la carrera judicial es portaran a terme seguint les fases estipulades en les bases de la present convocatòria i en la normativa aplicable.

Les persones candidates a participar en el concurs oposició han de presentar una sol·licitud, disponible a www.justicia.ad/tramits, adreçada al Consell Superior de la Justícia, Seu de la Justícia, Baixada del Molí, 2-4, 2n d' Andorra la Vella, acompanyada de la documentació següent:

a.- El currículum vitae actualitzat

b.- La còpia del passaport andorrà.

c.- Original o còpia compulsada degudament legalitzada dels títols acadèmics que acreditin la formació de la persona candidata. Per a les titulacions estrangeres el candidat ha d' aportar la corresponent resolució de reconeixement acadèmic de la titulació oficial a Andorra per part del Ministeri encarregat de l' ensenyament superior i del reconeixement professional.

d.- Documents acreditatius de/dels:

" Cursos realitzats en l' àmbit del dret.

" L' experiència professional.

" Les publicacions jurídiques.

" Les ponències i les conferències impartides en l' àmbit jurídic.

" El coneixement d' altres idiomes que els sol·licitats en la fase d' oposició.

e.- El certificat d' antecedents penals.

f.- El certificat mèdic oficial d' Andorra.

g.- La declaració jurada o de promesa (concurs oposició carrera judicial), disponible a www.justicia.ad /tràmits.

h.- El full de consentiment de tractament de les dades personals disponible a www.justicia.ad/tràmits.

La sol·licitud ha d' acompanyar-se de suport electrònic (suport USB) o enviament al correu electrònic: csj@justicia.ad.

El termini de presentació de candidatures finalitza a les 15' 00 hores del 20-9-2022.

A la Secretaria General del Consell Superior de la Justícia es proporcionarà la informació complementària.

Publicitat de la convocatòria del concurs oposició per ingressar a la carrera judicial i de les bases: prop del Butlletí Oficial del Principat d' Andorra i de la web www.justicia.ad per a coneixement general.

Andorra la Vella, 29 de juliol de 2022.

Enric Casadevall Medrano
President del Consell Superior de la Justícia

Bases de la convocatòria del concurs oposició per ingressar a la Carrera judicial, en el càrrec de fiscal adjunt

Aquest procés selectiu d' ingrés a la Carrera judicial, per cobrir una plaça de fiscal adjunt, es regeix per les disposicions següents:

- de la Llei del Ministeri Fiscal, del 12-12-1996

- de la vigent Llei Qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993

- del Reglament de l' Estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal aprovat pel Consell Superior de la Justícia per acord del 24-2-2021, publicat en el BOPA núm. 27 de data 25-2-2021

- i segons el temari aprovat per acord del Consell Superior de la Justícia de data 6-7-2022 publicat en el Butlletí Oficial del Principat d' Andorra núm. 87 del 20-7-2022.

El procés de selecció respon als principis d' objectivitat, publicitat i transparència. Les proves i l' ingrés a la carrera judicial es portaran a terme seguint les fases estipulades en les bases de la present convocatòria i en la normativa aplicable. Consisteix en la superació d' una valoració psicotècnica, d' un concurs oposició i la superació de la formació complementària i especifica en les fases que s' indiquen en aquestes bases, per part dels aspirants que reuneixin els requisits exigibles.

1.- Requisits dels aspirants

a) Nacionalitat andorrana

b) Estar en possessió com a mínim d' un títol de nivell 4* del Marc Andorrà de titulacions d' ensenyament superior en l' àmbit del dret, lliurat o reconegut pel Govern.

*En el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR