Edicte del 30-11-2021 pel que es notifica a les persones que es relacionen, deutores de sancions de circulació, l' acord d' embargament dels seus béns o drets per l' import que s' especifica.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Fecha30 Noviembre 2021
Número de Gaceta129
QXF20211206_12_33_20

Edicte

Edicte del 30-11-2021 pel que es notifica a les persones que es relacionen, deutores de sancions de circulació, l' acord d' embargament dels seus béns o drets per l' import que s' especifica.

Atès que no ha estat possible la notificació individual a les persones que figuren en la relació adjunta al present edicte,

Transcorregut el termini establert a l' apartat 4 de l' article 51 de la Llei 21/2014, del 16 d' octubre, de bases de l' ordenament tributari (LBOT), d' un mes a comptar des de la data de notificació de les provisions de constrenyiment, per fer efectiu el pagament dels deutes que s' indiquen a la mateixa relació,

Es notifica a les persones relacionades que, conforme al que preveuen l' apartat 3 de l' article 107 de l' Ordinació tributària comunal i l' apartat 1 de l' article 109 de la LBOT, la Junta de Govern del Comú ha resolt adoptar l' acord d' embargament dels béns o drets que corresponguin dels que aquestes persones siguin titulars.

D' acord amb l' apartat 5 de l' article 103 de la LBOT i amb l' Ordinació tributària comunal, són objecte d' embargament el principal i el recàrrec executiu no ingressats, els interessos meritats fins a l' ingrés efectiu dels deutes i, en el cas de trava o execució de béns, també els costos en què hagi incorregut el Comú o la persona en qui aquest delegui l' execució forçosa del cobrament.

D' acord amb l' apartat 2 de l' article 104 de la LBOT, es requereix a aquestes persones per a que posin en coneixement del Comú una relació de béns i drets integrants del seu patrimoni en quantia suficient per a cobrir l' import dels deutes objecte de l' embargament. En cas que, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia posterior a la publicació del present edicte, no donin compliment a aquest requeriment o ho facin de manera defectuosa, el Comú pot instar a tercers per que col·laborin en la identificació d' actius de la seva propietat, i també perquè facilitin l' embargament.

Recursos

Contra la resolució d' acord d' embargament pot interposar-se recurs per qualsevol dels motius d' oposició que figuren recollits a l' article 110 de la LBOT. En el cas de tractar-se de deutes tributaris, pot interposar-se recurs en via administrativa davant la Comissió Tècnica Tributària en el termini d' un mes natural des de la data de notificació de la resolució, d' acord amb el que preveu l' article 141 de la LBOT. En el cas de tractar-se de deutes per raó de preus públics i sancions, pot interposar-se recurs en via administrativa davant el mateix òrgan comunal que ha aprovat l' acord d' embargament, també en el termini d' un mes natural des de la data de notificació de la resolució de l' acord, conforme al que contempla l' article 124 del Codi de l' Administració.

D' acord amb el que preveu l' article 141 de la LBOT, la interposició del recurs no suposa la suspensió de l' execució de l' acord d' embargament, tret que el/s deutor/s relacionat/s aporti/n garantia suficient per cobrir el/s deute/s.

Cosa que es fa pública als efectes pertinents.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 30 de novembre de 2021.

Vist i plau
La cònsol major
Rosa Gili Casals

P. o. de la Junta de Govern
El secretari general
Cerni Escalé Cabré

Notificació embargament

Concepte: deute sancions circulació

Remesa: 1858

Nom

Notificació

Import

1919 Central De Serveis, SLU

1274 / 148

144,24

A.C.I.G.,SL

1477 / 546

72,12

A.L.R., SL

1630 / 217

72,12

Abad Vallverdu,Victoria

1274 / 667

72,12

Abarca Revert,Desiree

1757 / 650

14,42

Abdeslam, Satour

1630 / 983

72,12

Abella Drouin,Tomas

1421 / 615

302,90

Abella Solano,Josep Oriol

1421 / 532

122,60

Abreu Cerqueira,Francisco Jose

1274 / 238

36,06

Abreu Freitas,Manuel Agostinho

1421 / 1416

86,54

Acevedo Rivera,Christian

1421 / 659

72,12

Acosta Noguera,Maria

1421 / 90

7,21

Adell Belles,Sonia

1421 / 490

86,54

Adellach Coma,Gemma

1421 / 1290

36,06

Afonso Cunha Da,Jose Oscar

1274 / 227

72,12

Afonso Gomes,Maria Da Conceicao

1421 / 1305

72,12

Afonso Vale,Frederico

1421 / 1017

72,12

Agencia De Viatges Esqui-Total, SLU

1477 / 602

216,36

Agharbi Agharbi,Karima

1274 / 714

72,12

Agharbi El Mourabit,Wisam

1757 / 111

72,12

Aghlidou,Hamza

1421 / 772

180,30

Agosto,Malvina Soledad

1274 / 203

14,42

Aguado Soto,Justina

1421 / 1451

72,12

Agudo Garcia,Juan

1630 / 997

72,12

Aguelo Asensio,Olga

1630 / 249

144,24

Aguiar Vasconcelos De,Jorge Dinis

1421 / 95

36,06

Aguilera Marquez,Sergio

1421 / 1075

72,12

Ahmad,Sufyan

1477 / 788

144,24

Aisa Garcia,Ruben

1477 / 720

36,06

Aixas Olea,Gorka

1477 / 2

72,12

Akaou,Mohamed

1421 / 1478

14,42

Alba Marquez,Montserrat

1630 / 818

72,12

Albert Babot,Marta

1630 / 779

43,26

Albiol Diaz,Nayid

1630 / 795

50,48

Alcaide Marti,Victor

1421 / 1288

21,63

Alcaide Rodriguez,Anna

1421 / 71

72,12

Alcolea Santiago, Francesc-Xavier

1630 / 420

14,42

Aleix Campi,Adriana

1477 / 694

72,12

Alemany Chaubell,Jordi

1421 / 548

72,12

Aleu Consegal,Marcos

1421 / 1311

72,12

Almarcha Paris,Miriam

1421 / 1450

14,42

Almeida De Rolo,Rui Manuel

1477 / 607

72,12

Almeida Najem,Nuno Miguel

1421 / 896

86,54

Alonso Carpintero,Blanca

1421 / 505

86,54

Alonso Fernandez,Erundina

1421 / 1060

14,42

Alonso Fernandez,Victor

1630 / 295

72,12

Alonso Iglesias,Yolanda

1274 / 251

72,12

Alonso Martinez,Lourdes

1421 / 1248

72,12

Alonso Mu'oz,Angel Delio

1421 / 30

187,50

Alonso Palle,Rosa

1477 / 19

72,12

Aloy Tarrason,Lluis Miquel

1477 / 320

36,06

Altimir Pintat,Josep Maria

1421 / 319

72,12

Altisent Escola,Blanca

1630 / 887

72,12

Alvarado Morales,Rosan Arlette

1274 / 620

14,42

Alvares,Vacilica

1274 / 582

14,42

Alvarez Macia,Patricia

1421 / 465

122,60

Alves Carneiro,Maria Joaquina

1477 / 247

36,06

Alves Dos Santos,Alexandrina

1421 / 266

7,21

Alves Dos Santos,Fernando Jorge

1477 / 1131

72,12

Alves Fernandes Pita,Manuel Dos P.

1630 / 243

72,12

Alves Moreira,Helder Filipe

1477 / 874

86,54

Alves Oliveira De,Onassis

1630 / 94

14,42

Alves Rodrigues,Ferran

1421 / 1431

180,25

Alves Rodrigues,Monica Sofia

1757 / 447

230,74

Alves Simoes,Mickael

1421 / 593

108,18

Amat Autonell,Maria Dolores

1421 / 1253

72,12

Ambite Ambite,Daniel

1630 / 886

72,12

Ameixoal Nunes Dos Santos,Miguel

1421 / 763

86,52

Amhamdi,Hakim

1630 / 395

72,12

Amorim Silva Da,Claudio

1477 / 1050

28,84

Amoros Orell,Maria Angels

1421 / 1255

122,60

Angeli,Alejandro Cristian Matias

1274 / 220

72,12

Angelis De Alcantara,Marisol

1630 / 282

72,12

Anglada Lopez,Joaquim

1274 / 652

144,24

Anguera Cortes,Loada

1421 / 819

72,12

Anton Codina,Boris

1274 / 154

36,06

Antunes Carvalho De,Stephanie

1630 / 1038

36,06

Antunes Pires,Antonio

1421 / 115

14,42

Aouraghe, Elbahri

1630 / 629

72,12

Aouraghe,Mohamed

1421 / 1024

36,06

Aparicio Tarifa,Maria Pilar

1421 / 878

209,10

Aparthotel Iceberg, SLU

1757 / 457

36,06

Aracil I Rotllant Consultors De Sistemes, SL

1421 / 913

36,06

Arajol Baro,Nicola

1477 / 611

72,12

Aranda Roma,Jesus

1477 / 957

21,63

Arassus,Michel Elie Marcel

1421 / 404

72,12

Araujo Esteves, Antonio

1274 / 436

72,12

Araujo Lopes,Pedro Miguel

1421 / 899

72,12

Araujo Parafita Pisco,Paula Cristi

1274 / 674

72,12

Arcila Yanez,Eduardo Alfredo

1274 / 256

72,12

Areias Cabrera,Alicia

1630 / 625

72,12

Areny Argelich,Guillem

1421 / 1151

36,06

Areny De La Fuente, Jaume

1630 / 777

72,12

Ares Aguado,Maria Jesus

1421 / 568

108,18

Ares Groba,Judit

1421 / 198

14,42

Arias Atero, Jesus

1421 / 231

72,12

Arias Bertolo,Santiago Manel

1421 / 1013

158,66

Arias Raya, Patrick

1274 / 375

144,24

Aristot Borras,Oscar

1274 / 453

72,12

Arjona Diaz,Daniel

1757 / 27

36,06

Armengol Avellana,David

1421 / 1347

36,06

Armengol Giraut,Joan

1421 / 1205

43,27

Armengol Nart,Marc

1421 / 427

36,06

Armisen Peguero,Ramon

1421 / 107

108,18

Arrahaoui,Farid

1630 / 399

172,96

Arriba Ca'adas,Adrian

1421 / 1294

50,48

Arriba Ca'adas,Marc

1274 / 248

64,90

Artilheiro Fernandes,Marina Alexand

1630 / 804

36,06

Asensi Martin,Alex

1630 / 943

72,12

Asensi Reinaldos,Joan

1421 / 715

72,12

Assuncao De Jales,Tania Cristina

1757 / 22

14,42

Atalaya Davila,Marc

1274 / 486

36,06

Atilano Dias,Paulo Ricardo

1421 / 938

36,06

Augeron,Marc Jean Maurice Albert

1630 / 327

36,06

Avella Carrara,Alain

1477 / 583

14,42

Ayach Agzenay,Abdelkader

1757 / 53

504,85

Azabal Castillo,Sandra

1421 / 980

72,12

Azevedo Coelho,Vitor Manuel

1421 / 345

245,18

Azevedo De Alves,David

1421 / 510

36,06

Azgoud Nasri,Abdoljalil

1757 / 175

72,12

Azzouz Boudadi, Jamil

1630 / 104

50,47

Azzouz Boudadi,Mohamed

1421 / 121

144,24

Azzouz Boudadi,Nadia

1421 / 1042

14,42

Azzouz,Teib

1757 / 66

21,63

Babot Sanchez,Miquel

1274 / 540

396,66

Baez Santos De Los,Eliardo Rodolfo

1274 / 487

230,76

Bagot,Sarah

1421 / 1199

72,12

Baizan Garcia,Leonardo

1630 / 248

72,12

Balielles Sagarra,Laura

1630 / 834

14,42

Ballesta Alias,Frederic

1630 / 112

36,06

Baptista Amorin De,Estefania

1421 / 350

72,12

Baptista Amorin De,Josep Manel

1274 / 357

151,45

Barbalho Cenes,Helio

1421 / 297

36,06

Barbolla Airos,Miquel-Angel

1421 / 639

36,06

Barbosa Das Neves Cruz,Tiago Daniel

1630 / 118

72,12

Barbosa Fernandes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR