Edicte del 5-6-2023 pel qual es notifica el requeriment de pagament a la societat Jct It Business, SAU.

Fecha de publicación07 Junio 2023
Fecha05 Junio 2023
Número de Gaceta74
SecciónSaig
SAIGF20230604_21_50_51

Edicte

Edicte del 5-6-2023 pel qual es notifica el requeriment de pagament a la societat Jct It Business, SAU.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

A sol·licitud del Govern d' Andorra ' Àrea d' Ocupació del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa.

Actuant en execució de:

L' expedient administratiu SIT-C59/2021 (2022 214342), resolt el 4 d' abril del 2023, incoat per l' Àrea d' Ocupació del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, pel qual se li reclama un deute corresponent a la sanció imposada.

Faig saber

Que, el 19 de maig del 2023, vaig acordar requerir:

A la societat Jct It Business, SAU, identificada amb el número de registre: 713716-S, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de vuit mil cent vuit euros amb setanta cèntims (8.108,70 ' ), objecte de la present execució.

Advertència:

En mèrits del que disposa l' article 38 de la Llei del saig, l' adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmentats, sense haver procedit al pagament de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR