Edicte del 5-6-2023 pel qual es notifica l' acord d' execució requerint de pagament a la senyora Sarai Juarez Reinosa.

Fecha de publicación07 Junio 2023
Fecha05 Junio 2023
Número de Gaceta74
SecciónSaig
SAIGF20230605_11_32_21

Edicte

Edicte del 5-6-2023 pel qual es notifica l' acord d' execució requerint de pagament a la senyora Sarai Juarez Reinosa.

Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm. 15, 4t. 6a., Ed. Occesa, de la parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del codi de procediment civil, modificada per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

A sol·licitud de la Fundació Privada Tresanet, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de la sentència dictada per l' Hble. Sra. batlle Laura Solanes Colell el 7 de novembre de 2022 en el marc de la causa arrendaments urbans 2000161/2022, esdevinguda ferma segons consta en el certificat emès per l' Hble. Batllia el 19 de gener de 2023, i de l' aute dictat per l' Hble. Sra. batlle Laura Solanes Colell el 31 de gener de 2023 en el marc de la causa execució 2000004/2023,

Faig saber:

Que, el 30 de març de 2023 mitjançant acord d' execució, he,

Requerit expressament:

A la Sra. Sarai Juarez Reinosa, en mèrits del què disposa l' article 38 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificat per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, modificat encara per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, per tal què, en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la notificació del present, satisfaci en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que estimi convenient, l' import ascendent a vint-i-vuit mil vuitanta-nou euros amb quaranta-set cèntims (28.089,47.-' )*, quantitat que és objecte de la present execució corresponent a:

Concepte

Import

- Rendes impagades
- Interessos legals del 18/6/2022 al 30/3/2023
- Interessos legals del 31/3/2023 fins liquidació
- Ocupació indeguda del maig de 2022 fins al març de 2023 a raó de 900.-' al mes (900,00.-' x 11 mesos = 9.900,00.-' )
- Honoraris d'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR