Edicte del 5-6-2023 pel qual es notifica l' acord d' execució requerint de pagament a la societat Gohan, SLU.

Fecha de publicación07 Junio 2023
Fecha05 Junio 2023
Número de Gaceta74
SecciónSaig
SAIGF20230605_11_31_04

Edicte

Edicte del 5-6-2023 pel qual es notifica l' acord d' execució requerint de pagament a la societat Gohan, SLU.

Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm. 15, 4t. 6a., Ed. Occesa, de la parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del codi de procediment civil, modificada per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

A sol·licitud de la societat Valmoller 2014, SL, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de l' aute dictat per l' Hble. Sr. batlle Xavier Colom Pich el 15 de març de 2023 en el marc de la causa injunció 5000469/2022.

Faig saber:

Que, el 24 d' abril de 2023 mitjançant acord d' execució, he,

Requerit expressament:

A la societat Gohan, SLU, en mèrits del què disposa l' article 38 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificat per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, modificat encara per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, per tal què, en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la notificació del present, satisfaci en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que estimi convenient, l' import ascendent a onze mil quatre-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-dos cèntims (11.466,52.-' )*, quantitat que és objecte de la present execució corresponent a:

Concepte

Import

- Quantitat principal
- Factura impagada
- Honoraris d' advocat
- Honoraris de procurador
- Taxes judicials
- Costes d' execució

9.253,00 '
240,00 '
693,78 '
141,07 '
50,00 '
1.088,67 '

Total

11.466,52 ' *

*Els interessos legals i/o fixats per l' ABA, els interessos de demora o moratoris, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les costes derivades de l' execució, s' actualitzaran i s' afegiran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR