Edicte del 6-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació de les obres d' actuacions de millora a la CS-220, als cortals d' Encamp, projecte núm. 0008/2022.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha06 Julio 2022
Número de Gaceta83
GE20220707_12_28_12

Edicte

Edicte del 6-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació de les obres d' actuacions de millora a la CS-220, als cortals d' Encamp, projecte núm. 0008/2022.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri de Territori i Habitatge

b) Data de l' acord del Govern: 6-7-2022

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Construccions Entrimo, SL

b) Denominació del treball: Actuacions de millora a la CS-220, als cortals d' Encamp

c) Número de projecte núm. 0008/2022

d) Localització: Encamp

e) Preu cert: 141.830,07 euros

f) Partida pressupostària: 00155550555 ' PR0287-76220

g) Termini d' execució: dos mesos i mig

h) Forma d' adjudicació: concurs nacional

i) Procediment: obert

j) Modalitat de la contractació: ordinària

k) Edicte de licitació: BOPA núm. 48, any 2022, de data 20-4-2022

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant del Govern en el termini d' un mes a comptar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR