Edicte del 8-5-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació del manteniment del accés digital a la jurisprudència andorrana.

Fecha de publicación15 Mayo 2024
Número de Gaceta55
SecciónServeis
CSE_2024_05_09_16_02_57

Edicte del 8-5-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació del manteniment del accés digital a la jurisprudència andorrana.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Administració de justícia

b) Data de l’acord de Govern: 8-5-2024

3. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: A Un Clic, SLU

b) Denominació del treball: Subscripció a la base de dades digital d’àmbit jurídic Les Lleis.com

c) Forma d’adjudicació: contractació directa

d) Procediment: negociat

e) Modalitat de contractació: ordinària

f) Localització: Andorra la Vella

g) Preu cert: 33.444,18 € (impostos inclosos)

h) Partida pressupostària: 00150505509- D/22030/033001-PROJ0001

i) Durada del contracte: des de l’1 de gener del 2024 fins al 31 de desembre del 2024, renovable anyalment previ acord del Govern fins a un màxim de sis anys.

4. Legislació aplicable: article 30.1.d i 45.10 de la llei 14/2022 del 12 de maig, de la contractació pública

De conformitat amb el que estableix l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració, contra aquesta resolució es pot interposar un recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs.

D’acord amb els articles 52 i 135 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 8 de maig del 2024

Josep Maria Rossell Pons
President
Consell Superior de la Justícia

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR